Masala in gara 1

Mura

1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateruna proa bella, custa de Gergei: fut su16 de Austu de su 1969 cando pro sa festa de Santa Maria pighein a cantare a su palcu Marieddu Màsala, Remundu Piras e Frantziscu Mura. Tando sas provìntzias sardas fun tres ebbia, (Aristanis no fut galu a ghia de cussa cussorza. Sun 69 otadas una mezus de s’àtera, friscas e de sustàntzia.

Cando an cantadu in Gergei Marieddu Màsala teniat 34 annos, Remundu Piras nde deviat cumprire 64 e Frantziscu Mura nde teniat 36.

 

1. Màsala  (43’’)

Nois amos s’esórdiu conclusu

e ja l’amus conclusu cun prudèntzia.

Est semper bellu su tènnere credèntzia

in Santas, Santos, Deus e Gesusu.

Però lasso su meu Cabu ’e susu

e devo cambiare residèntzia

e mi poto contare maurreddu:

ca tenzo sa provincia ’e Casteddu.

 

 

2. Piras  (50’’)

Ses tropu fortunadu, Marieddu,

sa sorte no ti ponet in cundanna.

T’an dadu sa provincia ’e Casteddu

ch’ultres ch’est pius rica est pius manna.

Invece a mie at serradu sa janna

e mi ch’at postu in-d-unu chizoneddu.

Infatis chi nemmancu mi nd’onoro

ca tenzo sa provincia ’e Nuoro.

 

 

3. Mura (61’’)

Torr’eo puru a faeddu-faeddu

custa gara a sighire a bonu coro.

Su pius fortunadu est Marieddu,

ca at dogni minerale, prata e oro.

L’an dadu sa provincia ’e Casteddu

e a Remundu est tocada Nuoro.

Eo tocat chi feta sa difesa

a sa balda provincia sassaresa.

 

 

4. Màsala (44’’)

Ma semus in Sardigna totastrese

mancari in provincia diferente.

Si as a Tatari, Frantziscu, che sese

de s’isula a sa palte ’e su ponente.

Piras a cudd’ala, deo in s’oriente

nde so in basciu, mi palzo in sos pese.

Ma su sole ch’ispuntat dogni die

su primu ’asu lu dat sempre a mie.

 

 

5. Piras  (53’’)

No chi so deo chi su sole atzesu

lu ’ido primu-primu e nd’apo gala:

infatis chi su lidu olianesu

su sole ’idet chena lughe mala,

poi de totos duos so in mesu

e bos apo divisu unu per ala.

Ja est beru ch’a mie cariades:

ja m’astringhides ma no bos tocades.

 

 

6. Mura  (58’’)

Marieddu, su sole nachi aprontat

su ’asu a manzanile e persuasu

nachi a issu lu dat e nachi contat

su pius bellu ’e tantu amore invasu.

Però su sero cando che tramontat

a mie puru mi dat unu ’asu.

E si be-i pensamos a modellu

su ’asu serantinu est pius bellu.

 

 

7. Màsala  (42’’)

Tue retzis su sole sende ispaltu

si comente t’iscaldit a sa coa.

Poi Nuoro cheret fagher proa

e-d-est superba pro chi ch’est in altu.

Est s’ùltima provincia pius noa

e l’amos fata da totu s’iscaltu.

In Saldigna che l’amos pro aggiunta:

infatis che l’an posta in-d-una punta.

 

 

8. Piras (56’’)

In sa marina agatades a mie,

in Bosa in basciu su sole apo gai.

Sos africanos incrocian a tie

e a-i cussos naralis babbai.

A mie no m’an incrociadu mai,

sa vera ratza salda ch’est inie.

Ja nos azis a narrer camallocios

ma semus una ratza chena incrocios.

 

 

9. Mura  (50’’)

Dare pro cussu nde deves s’insigna

si cussa parte la sighis asie.

Ma cantu e cantu no est terra digna,

malu est su note, peus est su die.

Sa terra pius mala ’e sa Saldigna,

Remundu, l’amos dada tota a tie.

Sa terra est mala e dogn’àlvure ispinosa

e-i sa zente est sa matessi cosa.

 

 

10. Màsala (48’’)

In sas crìticas bìstabbi a s’atenta:

istes, Frantziscu, cortesu e prudente.

Si chilcamos sa terra cun sa zente

sa cara mia istare det cuntenta.

Cando m’avio da s’Iglesiente

cun Marmilla, Sarràbus e Trexenta,

non faeddemus de su Campidanu,

paret ch’epa su chelu totu in manu.

 

 

11. Piras (57’’)

Deo da Orosei fin’a Bosa

trunco in duos sos saldos e m’onoro.

No mi nd’impoltat de su Logudoro

e de sa zente sua non famosa.

Deo tenzo sa zente coraggiosa,

zente chi jughet pilos in su coro.

Infatis in totue los ventoman:

ne los ana domados ne los doman.

 

 

12. Mura  (53’’)

A pagu-pagu amasetas, Nuoro,

pro chi siat areste in-d-ogni zona.

In sa provincia mia est su tesoro,

nisciunu bi la tocat sa corona:

sas bellas baddes de su Logudoro

e-i sas pianuras de s’Anglona,

sa signorilidade gadduresa

est totu ’e sa provincia sassaresa.

 

 

13. Màsala (42’’)

Ma inube est sa parte pius rara

in pianura comente in gialdinu?

Beni a basciu e mira su terrinu,

bi rien sas bundàntzias in cara.

Nuoro nd’at su mesu in s’Asinara,

s’àteru mesu est in Bonucaminu.

As cara manna e ses ispaconende:

mancari rude ja ti sun domende.

 

 

14. Piras (48’’)

A mie sempre mi serran sa janna

ma mi l’abberin pianu pianu.

Deo so sempre pomposu e galanu

ca no m’assusto pro una condanna.

Cando che calo s’ama a Campidanu

mi nde la pigo a su dópiu manna.

Bois sezis iscultzos e no b’andades:

da chi bos mancat mancu la chilcades.

 

 

15. Mura (45’’)

Tàthari sos amigos bene tratat,

cun chie bi los tocat s’inchietat.

In sos trabaglios sa runza si ratat

ca de su ch’est anzenu no nd’atzetat

ma Nuoro s’anzenu no rispetat:

ue passat che leat cantu agatat.

Est custa s’arte chi a fagher si prestan:

dae cussu nde ’ochin e nd’arrestan.

 

 

16. Màsala (41’’)

No jutas una limba che ispina:

curréggedi, Frantziscu su faeddu.

No faeddes de furtu e de rapina

ca Nuoro est pulidu che aneddu.

Cudd’annu ’e Inghilterra sa reina

est beda a sant’Efìsiu ’e Casteddu

però passada no est in Nuoro

ca fit piena ’e bratzales de oro.

 

 

17. Piras (50’’)

Si passat in Nuoro pro rejone

naro chi mezus s’agatat cun nois

tantu a furare mesu millione

no nos ponimos, che tzeltos cocois,

e cando nos che ponen in presone

sos avocados los pagades bois.

A lu ’ides, no nos assuconades:

nois ch’’essimos e bois pagades.

 

 

18. Mura  (48’’)

In Tàthari continu trigu ’etan,

lu cheren coltivadu su terrinu.

No bi curret su sàmbene a trainu

e nemmancu tra issos si minetan

sende ch’imbetze in su barbaricinu

mi’ chi mancu tra frades si rispetan

ca sun pienos de barbaridades

e sun bonos a si ’ochire tra frades.

 

 

19. Màsala (41’’)

O tatharesu, bene ti cumpolta

mira chi macos no b’at in Casteddu.

De su terrinu abberimos sa polta

pro minerale biancu o nieddu

no che-i sos sussincos una ’olta

chi an betadu sa fune a Roseddu:

forsis leada pro un’aca l’ana

a tenner a isfogu sa funtana.

 

 

20. Piras (51’’)

Tantas boltas ti l’apo tolleradu,

deo so mesu malu e no l’ignoro.

Su nuoresu est ómine de coro

ma ospitale e-d-est tantu famadu.

In Tàthari su babbu an impicadu

ma cussu fatu no l’an in Nuoro.

Infatis naran chi sezis arabbos:

bos naran tatharesu impica-babbos.

 

 

21. Mura (52’’)

Però ja ido chi crìtica atzetas:

tando su falsu nende non ti fia.

Impica babbos de mala zenia

naro e bido chi tue mi minetas.

Ma si chircamos sos mezus poetas

abbitan totu in sa provincia mia,

sos chi jughen talentos in chelveddos,

ma ’ois bi tenides poeteddos.

 

 

22. Màsala (40’’)

Cantas allegru che unu canàriu

e-i sa oghe la tenes sonora.

Però visita a Tharros e a Nora,

abberi ’e sas bellesas su sipàriu:

su ch’est suta nde sun boghende a fora

e che lu ponen in s’anticuàriu.

E arguai si lis manco deo

ca restat ispozadu su museo.

 

 

23. Piras  (53’’)

Naras chi sa provincia mia est fata

de terras malas e de cosighedda.

Poetes ja bi nd’amos una chedda,

no de cuddos chi lean a pumata.

Nois b’amos a Bustianu Satta

e ancora una Gratzia ’e Ledda.

Bois ja be-i nd’azis meda assai

però no be-i nd’azis unu gai.

 

 

24. Mura (55’’)

L’isco fit Satta ’e sos poetas mastru

no nde tènene Sassari e Casteddu.

Ma de chie improvisat su pilastru

chelzo, Remundu, a narrer aizeddu:

deo b’aia a Testone e Cubeddu

e a Gavinu Contini e Pirastru

e ancora viventes si los miras

Barore Sassu cun Remundu Piras.

 

 

25. Màsala (42’’)

Giramos sa Saldigna tota canta,

poetas nd’aciapades una chedda.

Remundu at a Satta e a Deledda

e de Pirastru, Tàthari, t’ispanta.

Ma poto presentare a Bacaredda,

no faeddemus poi ’e Villasanta.

Cussa est una ratza ’e rispetare

proit’ischit cantare e giudicare.

 

 

26. Piras (52’’)

Cubeddu fut un’improvisadore

però Moretti mezus subra atzeta.

De los connoscher deo apo s’onore,

b’amos cantadu calchi batoreta.

Ma cussu apena est unu cantadore

e Bastianu Satta fit poeta.

E po cussu est chi nende ti lu so:

as cantadores ma poetas no.

 

 

27. Mura (57’’)

Faghedinde s’idea persuasa

pro chi bi tenzas cussos iscritores.

E lis an dadu mèritos mazores,

gai puru nde l’an a dare crasa.

Però, Remundu, de improvisadores

chelz’ischire puite no bi nd’asa.

Chelzo sos chi bi tenes chi signalen,

ma so pensende cussos pagu ’alen.

 

 

 28. Màsala (42’’)

Ma lassade unu donu naturale,

mizi chi sas richesas sunu tantas.

A parte poesia cun piantas

firmare solu incue bandat male.

Deo apo sa sarda capitale

da ube ’essin sas legges totucantas.

E apartenit a su Campidanu,

duncas juto sas rédinas in manu.

 

 

29. Piras (51’’)

Ma deo apo che àbbile s’artura,

poeta b’apo in Nuoro a Tuleddu,

a Sanna in Oliàna chi est piseddu,

in Silanos b’est Màriu cun Mura.

Issos puru ana donos de natura

ca ch’an sa poesia in su chelveddu.

Ma no los apo chilcados cun ohis:

apo frenadu ca che fizis bois.

 

 

30. Mura (53’’)

Ma cussos contan una cosighedda,

est pagu sutzu su ch’’ogan a fora.

Invece Sotgiu e Antoni Piredda

an poesia cun boghe sonora.

Sende viventes Satta cun Deledda,

Nuoro no fit provincia fata ancora.

Cand’an iscritu calchi poesia

apartenian a sa provincia mia.

 

 

31. Màsala (40’’)

Si in poesia sighides ancora

ammentade chi dades paga resa.

Ma in sa pianura seneghesa

si est immortalada Eleonora:

sos invasores che los bogat fora

cando fit sa Saldigna vilipesa.

Ite coraggiu bellu ’e cumbatente

e rendet sa Saldigna indipendente.

 

 

32. Piras  (51’’)

Tue po Leonora ti misuras:

ma deo a Leonora conto istranu.

Cando ’ennidu ch’este su romanu

sos macos restan in sas pianuras:

su sardu veru, fieru e galanu

pigadu ja si ch’est a sas alturas.

Cussu so deo e so ancora inie,

no mi so sutapostu che  tie.

 

 

33. Mura (48’’)

Màsala, s’eroina as in bidea:

a ti risponder det tocare a Mura

ca no est isbagliada s’iscritura

si mirada ti l’asa tota intrea:

pensa ch’Eleonora de Arborea

naschet in sos istatzos de Gaddura.

in Seneghe che ’ogat sos rivales

ma Sassari l’at dadu sos natales.

 

 

34. Màsala (40’’)

Sa cosa ch’est sa tua ti che lea

e-i s’anzena rispètala, Mura.

Un’eroina bella che una dea:

rispeta a mie e làssala sa fura.

E si mi naras chi est de Gaddura

puite est chi la jamas Arborea?

Poi su monumentu ’e Leonora

est in su Campidanu a punta fora.

 

 

35. Piras (42’’)

Si sun brighende po una signora

ma cussa briga mi paret mischina.

Invece deo che la lasso fora

ca no m’imbruto pro una femina.

Deo bi tenzo a Antonia Mesina,

chi ’alet pius chi no Leonora.

No at su monumentu ’e pianta

ma sun in boza de la fagher santa.

 

 

36. Mura (52’’)

Chi santa ti la fetan veramente

deo pagu bi creo si as cumpresu.

Leamus argumentu diferente

sena che ponner sos santos in mesu.

S’Italia tentu at unu presidente

e fit Antoni Segni sassaresu.

Lassende a Antonia e a Leonora:

ma ’ois no bi nd’azis tentu ancora.

 

 

37. Màsala (42’’)

Remundu, no faeddes a sa zega

e cun sas santas no fetas isfida.

Mi’ chi Serrenti innaltzat a Vida

poi Decimomannu bi est pro Rega:

apaltenin a sa divina lega

una e àtera de candore ’estida

ca che pigan cun alas de anghelu

ma no bi nd’intrat nuoresu in chelu.

 

 

38. Piras (47’’)

Deo bi tenzo sempre brava zente

chi no tìmene pena ne pedinu.

Issu si ’antat unu presidente

e-d-est paralizadu, su mischinu.

Nara si b’asa tue unu balente

comente podiat esser Istochinu.

Presidentes no nd’apo tentu mai

ma tue no nde tenes unu gai.

 

 

39. Mura (48’’)

Màsala, ch’a sos santos ponet manu

e Remundu est bantende a Istochinu:

de sambene innotzente su terrinu

a fatu currer a sero e manzanu.

S’andamos a su lidu turritanu

b’est Protu, Gianuàriu e Gavinu.

Tue santu bi tenes a Tandeddu

e como faghen a Gratzianeddu.

 

 

40. Màsala (42’’)

B’estGavinu cun Brotu e Gianuàriu,

comente santos saldos sun mazores.

Ma de sas ànimas sos menzus pastores

ch’abbeltu ’e chelu s’an s’intineràriu.

Simmacu sun, Frantziscu cun Ilàriu

sos prus mannos famosos munsignores

chi l’an s’ìsula nostra elevada

e Istochinu l’at disonorada.

 

 

41. Piras (46’’)

Deo s’onore rendo a Istochinu

ca fut su meu e no de sos bastaldos.

M’onoro ’e Gratzianu che De Ninu,

e de Tandeddu ca no sun testaldos.

Tue nas chi as a Brotu cun Gavinu,

ja sun santos però no sun saldos.

Ma tue in sa Saldigna no t’arreas

e da chi no nde tenes ti los leas.

 

 

42. Mura (44’’)

Ma no chelz’istare cun issos solu

ca ti nde poto narrer de famosas

personas ch’in su sardu antigu ’olu

an che tue cummissu àteras cosas.

Pensa b’aia a Giuanne Tolu,

poi b’aia a Angius e Derosas:

de sos malos andian a vicinu

e fin famados che a Istochinu.

 

 

43. Màsala (40’’)

No bos ridedas de su Campidanu

e lassadem’istare custu risu.

Sos Pìscamos che sun in paradisu

e no che sun in Santu Bustianu

comente s’orgolesu Gratzianu

chi lu chilcas, Remundu, a s’improvisu.

Tue ja che lu pigas a sa nue:

ube ch’est issu chi che sias tue.

 

 

44. Piras (43’’)

Deo lu ’anto ca un’ischintidda

at de sàmbene saldu e tenet fama.

In Campidanu sezis totu un’ama:

mesu macos bi nd’at in dogni ’idda:

e ite si li mentuas sa mama

si no si lis fentomas sa pobidda.

Si la fentomas si paret corrudu

e luego si ’oltat a berrudu.

 

 

45. Mura (49’’)

Sa gelosia est in Sant’Antiogu,

bi devet esser nàschidu su re.

De sos gelosos ne brulla e ne giogu,

bàlian, totus bàltzian su pe’

però che-i sos macos de Lodè

no si nd’agatat in perunu logu.

Sos lodeinos ch’abbitan inie,

caru Remundu, apartenen a tie.

 

 

46. Màsala (38’’)

Sa difesa faghimos totu paris

ma sa critica rendet paga proa.

No che lassedas a Casteddu a coa

ca chi la paghen no bi nd’at dinaris

ca paltit unu trenu dae Calaris

e si che morit poi in Terranoa

ma viaggende ’idimos a Remundu

a caddu a unu trenu pei-tundu.

 

 

47. Piras (41’’)

A lu cres chi mi faghet piaghere

ja chi ’e custu trenu as fatu proa.

Chi siat tou no lu poto crere

si ja no faghes sa provincia a coa

ca si deo lu frimo in Macumere

no podet arrivare a Terranova.

A bisu meu chi no l’as cumpresu

chi tue ses in s’oru e deo in mesu.

 

 

48. Mura (43’’)

Mariu, pro sos trenos no bi torres

a los chilcare ca pagu acunnortos

tenes e Piras t’est dende sos tortos

mancari chi siemis totu sorres

invece deo tenzo duos portos

in Terranoa e unu in Portotorres.

Tue, Piras, invece as sortes graves

ca no tenes ne portos e ne naves.

 

 

49. Màsala (43’’)

Bos cuncentrades in su Campidanu,

no miredas a mie a oju tortu

proite su cummerciu no est mortu,

importan e isportan a lontanu:

e si no bos piaghet unu portu

bo che setzides in s’aeroplanu

ca in sa casteddaia residéntzia

tenimos dogni arrivu. ogni parténtzia.

 

 

50. Piras (50’’)

Custos si ’antan de portos e bolos

e si ’antan de trenos e vagones.

Deo apo a Isili pro so labiolos,

Tonara pro sonazas e turrones,

a Desulo pro truddas e truddones

e Ollollai pro sos coinzolos.

Bois faghides de goi o de gai

però no nd’azis che a Ollollai.

 

 

51. Mura (46’’)

Remundu, ja nde abberis de cancellos

cun corbinzolos, e a rigualdu

non cherio isetare tropu a taldu

a ti ’antare sos mios modellos:

pensa chi sos cestinos pius bellos

los faghen semper in Casteddu Saldu.

De cantu chi sun bellos veramente

nd’isportan finas in su continente.

 

 

52. Màsala (41’’)

Remundu paret ch’epat un’imperu

ca Nuoro che pigat a s’aera.

Ma si chilcas richesas de abberu

t’est tocada sa palte pius lezera:

si cheres pische ’onu a Muravera

vernacia a Solarussa e a Santeru.

Ca mancari nde sia a s’ala ’e suta

no mi mancan ne pisches e ne fruta.

 

 

53. Piras (53’’)

Nachi ’e piscadores b’at sa flota

chi piscan in su ludu e in sa rena.

Ma deo in su Taloro b’apo trota

ch’est pische saboridu ’e zona amena,

binu ’onu bi nd’apo in Oliena

e in s’Ozastra mia puru tota.

Naras chi de vernacia ses padronu

ma deo b’apo ’inu pius bonu.

 

 

54. Mura (46’’)

B’as trota in sos trainos de Tonara

chi in mesu s’abba frisca moven coa.

Ma fia ’e ti la narrer dae insara

e remunida mi l’apo sa proa:

deo de trota bi nd’apo in Limbara

e sas cotzas che sun in Terranoa

ca deo solu las apo in cunsigna

e nde consolo tota sa Sardigna.

 

 

55. Màsala (39’’)

Campos cun costas e altipianos

no mi podet mancare ne collina.

No bos leedeas sas retzas in manos

si no azis che deo una marina.

Santu Lussultzu at s’abba cristallina,

sa termale la tenet Fordongianos.

A inube cherides bos acumpagno

ca bos catzo su sidi ue bos bagno.

 

 

56. Piras (49’’)

Deo da cussos bagnos m’allontano,

no nde tenzo ne gana ne pidinu.

Papo peta pochina e ja mi sano,

b’apo abba frisca però bufo ’inu

e cando canto a tenore so divinu

tando su veru cantu non profano.

Bois nachi ja b’azis cantadores

però bos mancan finas sos tenores.

 

 

57. Mura (56’’)

De Fordongianus bassu est su terrinu

pro chi b’epas su bagnu ’e lughe e ghia.

Ma tue no ischis a Santa Lughia

inue s’abba nd’isgorgat continu:

e Benetutti Santu Saturninu

chi sanat finas ogni maladia.

Benin puite b’at dutores pràticos

sos chi sufrin dolores reumàticos.

 

 

58. Màsala (39’’)

Ja chi ses faeddende ’e abba ’ona

e de àtera cosa no mi tratas,

mira chi est Casteddu sa padrona

chi sas persones rendet sodisfatas:

beni de s’Abba Cota a sa zona

e incue a Sandàlia b’agatas.

Apo totu sas abbas in fortuna

e no nde tenzo imbìdia peruna.

 

 

59. Piras (47’’)

Deo bi nd’apo ’e abba cristallina

ma no nde chilco mancu intro su putu.

Cando mi sento a dolore ’e ischina

tando mi sego unu bellu prosciutu:

ancora papo sa peta polchina

chi e de sa landélighe su frutu.

Bae ch’a Fordongianos no bi jampo:

cantu durat prosciutu ja mi campo.

 

 

60. Mura ()

Tue das a Sandàlia s’omaggiu,

l’isco eo puru, est una fonte rara.

Ma Mariu . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

61. Màsala ()

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . in cambales.

 

 

62. Piras (45’’)

Ma deo so in cambales de . . . .

chi no iscudo a su petus e su pe’.

Sa Saldigna la timen dae me

e li so dende calchi providentzia,

bois invece tenides passentzia

po cussu totus bos lassan de se.

E s’est chi nos assistin calchi die

lu sun faghinde ca timen a mie.

 

 

63. Mura (50’’)

No est pro te si calchi cosa an fatu:

Remundu, cussa est palte diferente.

Sa terra saldignola totalmente

pagat sas tassas a caru o baratu

ca tìmidu non t’ana, a continente

ti ch’an jutu a domicìliu coatu.

Alli chi in tantas maneras si esprimen

e sun fatende a bider chi no timen.

 

 

64. Màsala (38’’)

Ma so deo chi apo sa fiera

si a la visitare atentu istas.

De sas alzolas sa mezus provistas

amos in Campidanu, cunsidera.

Tue ch’as fatu fuer sos turistas

e nos ch’as postu in sa crònaca nera:

ja est tota sa zente testimonza,

no ti nde faghes mancu sa ’ilgonza.

 

 

65. Piras (40’’)

Nachi su malu in Saldigna so deo

e no mi nd’apo mancu a dennegare.

Deo sos ricos bostros mi chi leo

e bois bi ’enides a chilcare:

a da chi che los leo los trobeo

e bois già ’enides a pagare.

Tantu chi de paura paga nd’apo

e a da chi pagades los iscapo.

 

 

66. Mura (49’’)

Tue che furas sos de Cabu ’e susu

e sos de Campidanu e de Costera.

Faghes a iscapare sa manera

cando postu ti ch’an dinari in susu,

però dias pagare de piusu

tue po ti nd’’ogare dae galera.

Ma ja chi ch’as inie postu pese

inie fisti e inie che sese.

 

 

67. Màsala  (39’’)

Ma faghide a médiu e manera

s’argumentu ’e ch’’ogare dae manu.

Logudoro, Barbagia e Campidanu,

faghen palte a tot’una bandiera

intr’’e un’istivale italianu,

poi tra issas no b’at frontiera.

Ch’est mama nostra e immortale dea:

gridamos: vivat sa Saldigna intrea.

 

 

68. Piras (50’’)

Finimos ma ancora mi nd’onoro,

a mie m’as a narrer su margiani.

Ma si no fit cudda sa zente de Nuoro,

ja no che fut bennidu Taviani.

A tie naran: chietu rimani

ca tantu no as pilu intro su coro.

A mie ammito chi pagu m’istimen

però mi dana cosa ca mi timen.

 

 

69. Mura (45’’)

Si sas rédines las as retiradas

termino da chi fininde la sese.

In crìtica non torro a ponner pese

pruite semus totu isfoltunadas,

pius a prestu namus totas trese:

semus da su guvernu abbandonadas.

De bonu una peràula bi ponzan

e nos nde dian ja che nde bisonzan.