pitigalimba defCa su Consizu ’e sa nostra Regione

at iscobertu s’invalidade,

de consizeris già sa meidade

propensa a s’indennizu est cun rejone.

 

 

Bisonzat ch’apat su coro ’e leone

chie de issos no at piedade

ca meritat un’alta indennidade

s’infortunadu in cussa mansione.

 

 

Pro su bene ’e su pópulu arriscados

si fin in cussa bolgia regionale,

forsi regularmente assegurados.

 

 

Ma como sa ’etzesa passan male,

in coro o in cherveddu invalidados,

si sa pretesa issoro est illegale.

 

 

Ma cando in su Palatu b’at toroju

dogni reatu diventat legale:

corvu cun corvu no si nd’’ogan s’oju.