zurruPatrizio Zurru tenit una libreria in Casteddu: ‘Piazza Repubblica Libri’. Imparis a Daniele Pinna est titulari de s’ùnica agentzia literària sarda: Kalama, chi cun is iscridoris sûs at buscau dûs prémius Campiello. Dd’eus atobiau po allegai de librus e librerias, letoris e iscridoris. De Sardìnnia e de dónnia logu.

 

– Patrizio, seus in domu tua: incarrera tui e contasì custu mundu…

Una libreria indipendenti. In Casteddu e in Sardìnnia nd’at paricias. Un’anomalia, ca in dónnia logu funt meris is librerias de cadena. Sa genti preferit unu scontu a unu cunsillu bonu. Ma unu libru cunsillau de su libràiu ciapat s’obietivu de chini ligit. In-d-una libreria de cadena, medas bias, po unu libru de 10 eurus su clienti no ndi rispràmiat tres, ndi fuliat seti. Po bona sorti de cabidanni is scontus ant a essi feti in certus perìudus e ddus ant a decidi is editoris e non is bendidoris. S’at a ponni unu màssimu – 15-20 % – de praticai a is bibliotecas. Po chi is forniduras non bengiant fatas de is distribudoris mannus, chi tenendu scontus de su 55-60 %, nci bogant is librerias e agangant is editoris.

 

– Chistionaus de librus sardus…

Ocupant bona parti de is spàtzius nostus. Ma mancai ci siat chini scioberat beni is tìtulus – mi benit a conca Arcadia, Delfino, Angelica de Tissi, Taphros, Il Maestrale – s’est abbasciau su livellu. E si bendit pagu. Innantis si faturàt su 20 % cun is librus sardus, imoi su 3 %.

 

– Su letori scit su chi depit comporai? Euba s’informat?

Teneus una clientela de letoris fortis, chi bolint testai finas librus sena spinta promotzionali. Po cussu donaus atentzioni a is editoris piticus, chi faint librus bellus chi non s’agatant in is librerias de cadena e in su supermercau. Su fueddu de is letoris est s’ùnicu sponsor nostu.

 

– Su letori “brebei” pigat librus cumercialis in su supermercau e su letori “detective” cicat cosas curiosas…

Própiu aici. Ma podit essi chi unu letori sériu pighit su bestseller a su supermercau, po su scontu. Deu tengiu bona sorti: is clientis mius pigant is bestsellers innoi. Perou sa classìfica mia no est sa natzonali.

 

– Cali est sa tua?

Nci pongiu “Non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere”, de Marco Truzzi, unu de is mellus librus in pissu de is zingarus. Seus iscumitendu asuba de Instar Libri – at donau fama a Fabio Geda, finalista a su Strega – ca donat fiducia a is esordientis sena ddus fai pagai. Seus una libreria No Eap (editoris a pagamentu): poita cust’editoria meda bortas penalizat chini sighit a pubblicai. In classìfica pongiu Enrico Pandiani, torrau a su noir clàssicu cun sa trilogia de “Les Italiens”: una truma de investigadoris italu-francesus in su cumissariau de Parigi. Pàginas noir befianas, sena ambientatzionis iscuriosas e suferentis. Intzirimoniaus “Morte apparente” de Thomas Enger, noir nòrdicu bessiu cun Iperborea. In prus Marco Presta, Michela Murgia, Francesco Abate, Alessandro De Roma…

 

– Ma ddus ligeis totus o si feis cunsillai?

Trabballaus in team: a s’internu de sa libreria, ligeus librus diferentis e cunsillaus is clientis in basi a is leturas nostas, e sigomenti erriceus is librus innantis chi bessant, domandaus cunsillus a is letoris puru. Est unu raportu de fiducia de ambas partis. Non feus feti is atóbius cun is scridoris, feus initziativas comenti “Istigazione alla lettura”, innui is letoris presentant is librus. Su 23 de arbili – dì mundiali de su libru – organizaus sa giornada de su libràiu. Is clientis faint e afatériant segundu su pentzamentu insoru… Nosu feus su cafeu.

 

– Po s’Istat in Sardìnnia si ligit prus de sa média natzionali: 46,8 % contras su 49,1 %. Poita?

Is sardus cicant po natura su mellioramentu linguìsticu. Is chi fueddant su sardu, po sa maioria connoscint beni s’italianu. Antzis, creu chi in s’Ìsula si fueddit mellus de is atras regionis. Innoi si podint atobiai is iscridoris prus chi in continenti. Ndi teneus paricius connotus, custu intzullit a ligi. E is bibliotecas trabballant beni cun is pipius, po fai cresci unu pópulu de letoris.

 

– Eita naras a babbus e mamas po fai ligi is is fillus?

De ddi fai sa tèssera de sa biblioteca. Est un’ambienti seguru, i essi circundaus de librus fait disillai a ligi. Tocat a lassai librus apetotu in domu. In gabinetu puru, po is piciocheddus mannitus. Est un’istrategia provada.

 

– Su libru prus bellu chi as ligiu e su prus noiosu…

Pustis 14 paginas, chi non mi cumbincit po mei est mortu. Funt mortus su 70-80 % de is librus in cumerciu. Bellus funt “Bianco su nero” de Ruben Gallego e “La vita straordinaria di Edgar Mint” de Brady Udall. Su mellus est “Saga” de Tonino Benacquista. Delusionis nd’at parìcias in is obras segundas e tertzas de chini at tentu fama in s’esórdiu. Medas ‘serial writers’ funt ‘serial killers’, ca bocint su letori. Simenon e Camilleri funt muscas biancas.

 

– Chistionaus de sa figura de s’agenti literàriu e de s’agentzia Kalama…

S’agentzia esistit ses annus. Innantis tocat a ligi e valutai su testu. Chi funtzionat sa limba e sa strutura narrativa, e c’est isbocu cumerciali, domandaus a s’autori de ddu rapresentai. Sigheus cuntratus e pagamentus, e pigaus unu tanti de su chi guadangiat s’iscridori. Is autoris nostus funt 48 po imoi, e ndi pigaus unu o dûs nous a s’annu. Conta chi s’erribbant solumancu dûs manuscritus a sa cida. Unus cantu autoris funt sardus, medas natzionalis e calencunu istrangiu. Rapresentaus finas domus de imprenta italianas po s’esteru e istrangias po s’Itàlia.

 

– Poita un’iscridori s’iat a depi afidai a un’agentzia literaria?

Is editoris non tenint nin tempus e nin dinai po s’iscioberu de is librus. Candu erricint cosa de is agentzias dda castiant cun ogu prus atentu, poita scint ca est de calidadi. Nosu seus cuntentus candu calencunu pubblicat a solu: bolit nai ca su sistema funtzionat ancora.

 

– Eita gustu s’intendit a iscoberri unu talentu?

Est comenti a testai una cosa innantis chi andit in cumérciu e cumprendi chi est bona.

 

– Cali est sa sodisfatzioni prus manna?

Innantis de totu su fatu chi autoris chi eus sighiu ant bintu prémius de importu, comenti su Campiello (Salvatore Niffoi cun ‘La vedova scalza’ e Michela Murgia cun ‘Accabadora’, ndr). Agoa su de podi tenni unu raportu personali cun is autoris e su fatu de cresci imparis.

 

– Cali iat essi su disillu tû po cras?

De tenni prus tempus siat po fai su libraiu siat s’agenti. Ma dîs de 36 oras no nd’ant ancora imbentau. Po s’agentzia disillu chi totu is autoris nostus possant essi sempri cuntentus. Custu m’iat a bastai.