Mortu est eris Robertu Maroni, segretariu federali de sa Lega Nord de su primu de triulas de su 2012 a su 15 de Nadale de su 2013. Teniat sessantaset’annus e de una pariga de annus gherraiat cun d’una maladia chi non si podiat sanai.

Ministru de is internus in is guvernus de su primu Berlusconi e fintzas de su cuartu, est stetiu su primu politigu chi non fessit de sa Demogratzia Cristiana a ddu fairi in sa storia de sa Repubblica italiana. Finas in su segundu e tertzu guvernu Berlusconi at tentu incarrigus mannus ca at fatu su Ministru de su trabbagliu e cussu de is politigas socialis. Est stetiu, de su 2013 a su 2018 finas presidenti de sa Regioni Lombardia.

“Sa noti passada a is cuatru su nostru Bobo nos at lassau”, su messagiu de sa familia scritu in is social. “A chini ddi pediat comenti istaiat, finas in is urtimus tempus, at sempiri arrespustu: ‘Beni’. Fus aici Bobo, otimista. Po nosu ses stetiu unu pobiddu, babbu e amigu mannu”.

“Grandu segretariu, ministru e guvernadori che pagus, leghista sempiri e po sempiri. Bonu bentu Robertu”, is fueddus in is social de su capu de sa Lega Mateu Salvini. “De Robertu Maroni s’iant podiri nai paricias cosas. At biviu in primu personi una stagioni politiga longa, ma po mei est sempiri stetiu massimamenti un amigu”, s’arregodu de su sindigu de Milanu Gisepu Sala. “Nosi seus chistionaus e a bortas eus finas gherrau, ma sempiri cun fidi e arrespetu chi ci depint essiri candu si dreit in s’amistade. As a mancai a mei e a atrus medas”. E in segus su dolu de chini Atiliu Fontana, chi at ereditau sa Regioni Lombardia, chi ddu arregodat “s’omini abistu e sempiri in su giustu, chi in su coru at sempiri tentu is lombardus e sa Lombardia”.

“Soi a dolu mannu po sa nova de sa morti de Robertu Maroni”, is fueddus de Giorgia Meloni. “Un amigu, unu politigu inteligenti e capassu, un’omini chi at serbiu is istitutzionis cun doveri. Su Guvernu si ponit a su costau de sa familia sua in cust’ora dificili de giumpai”.

Est cun is lambrigas in is ogus chi su ministru de s’Economia Giuanni Carrulu Giorgetti at arregodau Maroni eris a mengianu in s’atobiu cun is giornalistas in pissu de is mesuras finantziarias.

Su interru est cenarba a is undixi de mengianu in Varese.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Mercuris, su 23 de Sant’Andria de su 2022

 

 

Foto: https://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/e-morto-nel-corso-della-notte-roberto-maroni-ex-presidente-di-regione-lombar_1444700_11/