ISOLASONG.160Po contai su grupu sû, su cantanti Tore Melis narat: ‘Isola’ est po is launeddas su chi ‘Song’ est po sa cantzoni. Po chini aprétziat is fueddus de is sinnus, fait a nai ca su progetu Isola Song: popular music in progress est un’erriu mannu chi acollit is abbas de sa mùsica ‘leggera’, de su folk, de sa clàssica e de s’eletrónica. Cun sa gana de isperimentai bias disconnotas e un’ànimu pop chi donat sùlidu a totu. “Calencunu si depiat imbrutai is manus” narat Tore – giai in s’iscuadra de Nek e Donatella Rettore – chi de custu grupu iscrît is testus puru. Isola Song at torrau a allui is motoris de pagu, e luegu at a bessiri cun su discu nou: Songs. Apustis at a sighiri una tournée in Terramanna. Isperendu de torrai a imbucai cuss’àndala chi at fatu lompi su grupu a binci su prémiu Mia Martini in su Duamila e a partecipai a sa ’e 51 editzionis de Sanremo.

 

 

-Tore, coment’est nàsciu su progetu?

 

Eus cumentzau a trabballai tra su ’97 e su ’98. Fustis – e seus – totus musicistas de mundus musicalis diferentis. Max dj (alias Massimiliano Puddu), benit de sa mùsica eletrónica e de discoteca. Giuseppe Melis sonat su cuntrabbasciu clàssicu (cun s’arcu) e sa bateria, e benit de istùdius clàssicus e de un’esperiéntzia de baterista cun Rita Pavone. Rocco Melis est unu sonadori e costrutori de launeddas. Deu soi sa boxi solista, iscriu is testus e fatzu is arrangiamentus. E chi deu seu solista is atrus faint is coristas (cuncordaus su tenori puru, candu serbit) po m’acumpangiai sa boxi. Custa sa formatzioni de su cumentzu.

 

 

– E cussa de imoi?

 

A is ‘bècius’ si funt aciuntus atrus dûs musicistas: Luis Fregapane – torinesu, giai ghitarrista de is Nuovi Angeli, chi at sonau cun Fausto Leali e Fiorella Mannoia – e Anastasia Locci: una vocalist e cantanti chi at trabballau cun Zucchero e atrus grupus de valori in tournée natzionalis e internatzionalis. Unu ‘sopranu lébiu’, chi podit fai mùsica clàssica comenti podit fai rock sena s’intendi foras de logu.

 

 

– E ita est su sinnu chi bos si fait arreconnosci?

 

Innanti innanti is launeddas. Ddas feus sonai in manera moderna, coment’una trumba, unu sax. Isperimentaus. In custu est de fundamentu su ruolu de Rocco, chi in prus de essi unu sonadori espertu – connoscit totus is ballus e cantus traditzionalis – est unu costrutori puru. Custu nos at permìtiu de bogai a campu launeddas bonas a sodisfai is abbisongius nostus: cussus de condùsiri sa musica étnica in-d-unu mundu de sonus nous. A custu c’est de aciungi su modu nostu de pentzai sa cantzoni: su ponni in pari mùsica colta e populari. Est sa cuntaminatzioni sa chi s’interessat. E seus sempri istétius machixeddus, non si seus mai postus frenus. Custu at réndiu de prus in Itàlia. Ca innoi totus connoscint launeddas e sonetu. Foras invecias abarrant ispantaus. Eus adobiau genti chi de mùsica ndi scit aberu, e nos at apretziau…

 

 

– A Sanremo perou seis erribbaus in fundu a su grupu…

 

Est beru: ùrtimus! Ma ùrtimus cun su grupixeddu de Morgan e cun is Quintorigo. Custu depit fai pentzai. Po nosu est istétiu coment’’e binci, ca eus ingortu unu progetu non cumerciali. Est istétiu istóricu, a parri nostu, su de essi imbucaus cun is launeddas in cussu palcu. Nau feti una cosa: po passai sa seletzioni eus bintu s’Académia de Sanremo, tra milli e otuxentus finalistas. E no est pagu…

 

 

– Apustis de su primu discu Terra del Suono, registrau a is tempus de Sanremo, imoi eis a bessiri cun-d-un’album nou…

 

Eia. Eus acabbau de pagu de registrai una bintina de cantzonis. E eus a bessiri luegu cun-d-un’album chi s’at a intitulai Songs. At a tenni tra 12 e 14 cantzonis, ancora no eus decìdiu beni, e at a biri sa preséntzia de un’artista de fama natzionali. Ma non ndi podeus narri su nòmini innantis de su tempus… S’album at a essi prodùsiu de sa Nar International, domu discogràfica cun sa cali eus fatu un’album e dûs sìngulus.

 

 

– Càmbiat calencuna cosa in Songs cunfromas a su passau?

 

Calencuna cosa giai, bistu chi si funt aciuntus dûs cumponentis nous, cun su sentidu musicali insoru. Ma sa sustàntzia est oguali. Forsis sa cosa diferenti est ca is cantzonis noas s’acòstiant a sa genti in manera prus dereta.

 

 

– De ita chistionant is testus?

 

Luegu totus funt cantzonis de amori. Custu sentidu est torrau in mùsica in dónnia tinta possìbbili. C’est po esempru una cantzoni, Canto di voliera, chi est su cantu de unu presoneri. Ci nd’at un’atra, Radio Canzone, chi eus intregau a un’amigu dj malàidu de Sla. Su chi nd’eus a bogai de is deretus de Radio Canzone dd’eus a donai po sa circa iscientìfica po cumbati custa maladia.

 

 

– Apustis de s’album parteis cun is live? Eita raportu teneis cun sa genti?

 

Eus a fai medas cuncertus in is localis, in Itàlia. Su raportu cun sa genti est bonu: teneus abbisóngiu de nd’intendi su sùlidu. Nos fait erriri ca a su cumentzu de is cuncertus medas bortas sa genti no est atenta, comenti perou intendit is sonus narat ‘ispeta ispeta’, poita dd’incròsidat s’originalidadi de sa mùsica. In prus c’est de nai ca sa fortza live de unu grupu benit de s’isperiéntzia. Nosu imperaus medas ténnicas teatralis, e custu fait s’ispetàculu prus bellu de biri.

 

– E ita ias a cunsillai a is musicistas giòvunus nostus?

 

De fai cosas chi non si funt giai fatas. In Sardinnia c’est una bella realtadi e una bella istória de contai. Tocat a cumentzai a ddu fai. Segundu mei s’X Factor est calencuna cosa chi unu tenit in su dna. Innoi ci funt giòvunus chi custu X Factor ddu tenint. Depint erriscai, si depint cuntaminai. Poita in su pop e in su rock totu est istétiu giai fatu. E tandu tocat a portai a innantis progetus cun-d-un’identidadi precisa: de sonus e boxis. Nosu seus fendu aici: po donai emotzionis noas a chini s’ascurtat.