A custus de Equitalia iat essi tocau a ddus intzerriai cun-d-un’atru nòmini: Sùrbilis, Sanguneras, Papadoris. Cosa chi fait a timi peus de Momoti o de Teula in Crobeta. Ddu scint is chi tenint una partida Iva, un’azienda, ddu scint is chi tenint pinniorada sa màchina, sa domu, is chi tenint suta sercuestru sa vida insoru.

 

Equitalia spa est una sociedadi pùbblica po incassai is pagamentas, a su 51 % de propiedadi de S’Agentzia de is Intradas e a su 49 % de S’Inps. Duncas, est su Stadu chi cumandat, chi at postu in peis custu frantóiu chi ci ingurtit aziendas, óminis e famìlias. S’istória de sa genti non connoscit làmbrigas, candu acabbat in sa paperalla de sa burocratzia. Una cartella de pagamenta, un’órdini de bendissioni, interessus prus mannus de su dépidu, su fallimentu e finas denùntzias penalis. Ma a ita serbit totu custu? A fai amachiai ancora de prus sa genti?

 

Su pópulu de is partidas Iva s’est orrósciu e su 12 de màiu at fatu una manifestada manna in Casteddu: 15 mila personas si funt atobiadas po aboxinai paris su chi totus scint. Su Stadu italianu s’est mudendu sempri prus in Dràcula, e sa cosa legia est ca bolit sùiri feti a is piticheddus, e a is canis mannus, invecias, ddis lassat fai su chi bolint. Est craru a is pipius puru chi, in Itàlia, su trufadori tenit sorti prus bona de s’onestu. Is evasoris mannus si ndi frigant, tenint sa possibbilidadi de s’oberri unu contu currenti in calencuna ìsula disconnota, e podint ispetai aconcius che s’iscudu fiscali o cosa aici.

 

Est po cussu chi, in custa terra, tropu grai est su pesu in pissu de is coddus de custus artigianeddus, agangaus de tassas e de paperallas. Comenti si podit ponni in béndida una domu euba bivit una famìlia, po unus cantu mila eurus de dépidu? E ita serbit a sa sociedadi italiana, chi una famìlia onesta dd’acabbit asuta de unu ponti? Ma poita, invecias de agiudai a unu chi est in dificultadi a si ndi torrai a pesai, s’Istadu italianu dd’afossat de su totu?

 

Pigaus sa situatzioni sarda asuta de una lenti: 15 mila partidas Iva manifestant una dî, 15 mila pastoris un’atra dî, 15 mila massàius un’atra dî ancora. No eus contau is operàius, un’atru tanti. E is precarius? E is istudentis chi si funt diplomaus o laureaus e bivint ancora apicigaus a is cartzonis de is babbus insoru? Seus cumentzendu a fai nùmuru, innoi. E seus andaus po difetu. Nd’abarrat de genti in domu? In prus nc’est de aciungi ca: sa cosa est sempri prus cara, is afitus ateretanti, is prétzius de is domus ispropositaus, sa benzina su própiu, e aici sighendu.

 

111205 0948 copiaCusta no est una lamenta de bar, est su chi pensat sa genti, su chi bivint is famìlias. Tocat a si movi a ponni in pei una solutzioni, séria, no a cuncordai unu tzapuleddu po tupai su stampu. Non nci bolit sa laurea po cumprendi e ita at a capitai chi is boxis de is trabballadoris non ant essi iscurtadas. Is artigianus dd’ant nau: s’Àfrica est innoi apresu. Is pastoris e is massàius ant avisau: is fruconis funt prontus. Is operàius no iscint prus e ita manu si ’onai.