pitigalimba defIn sa Sardigna nostra, s’unione

no agatat propìtziu ambiente,

ma gai intituladu est solamente

unu giornale ’e sa nostra Regione.

 

 

Ja disunida est politicamente,

tra chie at tortu e chie at sa rejone.

Fintzas su tempus de ogni istajone

como paret chi siat diferente.

 

 

Mentres lughet su sole in Campidanu,

in Cab’’e susu est semper fiochende:

a làcana su chelu cun s’inferru.

 

 

Ma cando sessat custu brutu ierru

isperamus (Cossiga permitende)

chi su tempus mezoret in beranu.