CORDIGHEDDAEst unu màndigu chi si papaiat meda, e si papat in totu sas partes de sa Sardigna.

Si cumponet de sas istintinas de sos anzones, chi pulias bene e assentadas a sa manera

de tritza, si coghen orrustu o a landinu cun pisurche. Comente medas màndigos de sa

Sardigna antiga, custu puru est unu modu de papare sentz’’e che fuliare nudda, nemancu

sas frissuras de sos pegos. Naschet comente pratu póberu, ma comente totu sas cosas

bonas, como dda podimos atzapare in sas pangas a mìnimu doighi euros a su chilu.

Ispiegamos sos ingredientes e su modu de faere custu pratu sardu.

 

 

 

 

Ingredientes:

Una cordighedda de anzone

Pisurche

Grennatza de Aristanis

Ozu ’ermanu

Azu e perdusemene

Sale

 

Preparatzione:

In-d-una cassarola de terra si ponet unu pagh’’e ozu cun duas sillabas de azu, si

ponet in su fogu. Azumai rosolau e prima de colorare si che leat s’azu pro chi, lassandedu

meda leat uno sabore lezu. Si ponet a rosolare sa cordighedda intrea e si

zirat po dda fàere còghere bene de totu sas partes. Si azunghet su sale e, cand’est

bene dorada, una tassa de grennatza de Aristanis de cussa de propriedade. (Si si

usat una cassarola de terra, cumbenit chi sa grennatza siat unu pagu callentada,

ca si nono si spacat sa padedda). Si azunghet su pisurche e mesu litru de brou o

abba, faet su matessi. Cando totu est torrande a ’uddire, si covocat sa padedda e

si ponet in forru zai callente a 170° po a su mancu duas oras… Una ’orta cota si

servit a sa moda sarda, in pitzu de unu pratu ’e ortigu, acumpanzandeda cun pane

carasau e ’inu cannonau. Bonu apititu.