52Una bidda de 1300 ànimas, connóschida in totue pro sa bellesa de sa cheja de Saccarza, prenda de s’arte romanico-pisana, chi però custa bolta si cheret fagher connoscher pro aer fatu un’impresa istórica. Paret guasi unu contu fatu a s’imbesse su chi at operadu s’iscuadra de Codronzanu: tertza categoria, segunda, prima, prima, promotzione. In bator annos ebbia est resessida a balanzare unu traguardu mannu. Impignu, passione, voluntade an premiadu sa Polisportiva de Codronzanu.

 

A narrer sa veridade, custa passione pro su pallone est betza meda. Comente contan sos mannos, in bidda in su 1930 un’iscuadra bi fit già e calicunu s’ammentat puru calchi nòmene: Luisi Soletta, Paulicu Lòriga, Giommaria Lòriga, Antonicu Garau. Tando su campu cun s’erva sintètica non fit mancu in pensamentu, sas portas fin fatas cun duos crastos e in trasferta s’andaiat a pê o in tumbarella. Si comente totu sétzidos non b’istaian faghian unu pagu perómine. Su primu campionadu su Codronzanu l’at giogadu in su 1962 e tando sa sotziedade si naraiat Pinotto Castellani.

 

In prima categoria fit già istadu dae su 1998 finas a su 2006, tando presidente fit Giommaria Garau, ma da e su 2006 at torradu a comintzare  dae sa tertza categoria.

 

Pro torrare a oe, s’impresa est bistada manna: su campionadu, comintzadu a sa muda, at bidu poi s’iscuadra prima in classifica cuntierrende su primu postu, fintzas a s’ùltimu, a su Malaspina, chi at binchidu. Ma Codronzanu at fatu sos play off e, poi de aer bìnchidu cun su Bonorva primu e su triangolare contra su Monte Alma e sa Dorgalese, su bisu s’est averadu! Manna est sa suddisfatzione de sa dirigéntzia pro custu miràculu. Unu gruppu de giòvanos, forte e unidu, b’at crétidu e b’est resessidu, comintzende dae su presidente Michele Nurra, su vice Pierino Bianco, Nanni Betza, Fabio Bortolu, Pierpaolo Canu, Gavino Grandu, Irene Loi, Angelo Masia, Maria Mesina, Costantina Sale, Attilio Tanda, Giovanni Tanda.

 

Custos sos giogadores. Portieris: Luca Zaccheddu, Claudio Murru, Andrea Imponti. Difensores: Federico Brundu, Gavino Eletti, Fabrizio Fiori, Fabrizio  Lostia, Claudio Pilo, Stefano Strinna. Centrocampistas: Gavino Boscani (cap.), Nicola Calvia, Simone Cardone, Marco Dessole, Stefano Fois, Luca Idini, Giammario Lai, Salvatore Mura, Andrea Usai. Atacantes: Alessio Fois, Emanuele Garau, Tall Myassa, Lorenzo Pinna, Fabrizio Saba. Preparadore de sos portieris Adolfo Deriu, allenadore Francolino Fiori, preparadore atléticu Alessandro Masotti, méigu Eliana Fois. Primu tifosu: su retore de Codronzanu padre Antonio Piga chi cando at pótidu est istadu sempre presente.

 

Ma sa lista no podet esser cumpleta chene fentomare sos giogadores de bidda chi an dadu in custos annos su contributu a s’iscuadra: Bruno Carta, Giovanni Chessa, Gian Mario Fruianu, Lorenzo Maccioccu, Genesio Olmetto, Massimo Tanda. De ammentare puru Giommaria Garau (de Paolico) técnicu espertu chi at ischidu seberare in custos annos sos giogadores, e meritu at s’allenadore chi at giutu s’iscuadra dae tertza a prima categoria, Pasqualino Manus.Totu custu s’est pótidu fagher grascias a s’amministratzione comunale e a su sìndigu Luciano Betza, chi a s’iscuadra b’at sempre tentu meda.

 

In bidda sa passione pro su pallone est resessida a fagher istare umpari omines, feminas, antzianos, pitzinnos, chi sa domìniga s’agataian in su campu G. Devilla pro incoraggire s’iscuadra: iscutas importantes de identidade e de atacamentu a sa bidda. Donzunu at azuadu sa Polisportiva a arrivire a-i custu traguardu. Sa festa, sa die de s’ùltima partita bìnchida, est durada fintzas a manzanu: cantos, boghes, sonos de trumbas e trumbitas an acumpagnadu s’isfilada cun sas màchinas. E coriandolos bi nd’aiat pius in cuss’ocajone chi no s’ùltima die de carrasegare!

 

Ma no est finida gai, sa dirigentzia at chérfidu fagher, pro ringratziare sos tifosos, sos finantziadores e tota sa bidda, una chena in su campu. Su sindigu  Luciano  Betza e s’assessore a s’isport Giovanni Budroni su sero an premiadu giogadores, allenadore e totu sos chi an contribuidu a fagher arrivire sa Polisportiva a custu risultadu. Alè, Codronzanu, alè!