Sapiéntzia et traditziones sun in custu pratu de mare. S’andera nostra pro iscobèrrere sos mandigos de unu tempu prosighit e oe si frimat in sa tzitade de Casteddu. Semus cun Gianfrancu Meloni, 35 annos, in s’arma de sa Marina Militare, cun sa passione pro su mare e sos màndigos. A pustis de nos aer acumpanzadu a bider sos logos prus nodidos nos frimmamus in su portu e nos godimus su panorama in su mentres chi issu nos contat unu pagu de vida sua.

 

S’amore mannu de Gianfrancu est sa Marina. A s’edade de 17 annos lassat sa famìlia pro ponner fatu a unu sónniu: istudiare e diventare unu bonu marinaiu. Devimus nàrrere, bidinde sas decoratziones chi at tentu po meritu, chi est resessidu bene meda a l’acansare. Cun cust’amore est créschida in issu sa passione pro su màndigu: totus lu chircaian pro coghinare cando fut imbarcadu e in sas casermas inue est istadu. Li domandamus cale est su pratu chi prus l’aggradat de sos chi at fatu e nos rispondet chi, bivinde su prus in mare, su chi l’aggradat e li resessit mezus est su pische in totu sas maneras: arrustu, frissu, a scabeciu: comente siat chi lu fetat, bessit bonu. Cun grabbu mannu nos istrinat una des sas retzetas prus connotas de Casteddu, sa burrida. Nos ispiegat comente la faghet e nois la proponimus a bois cun sos ingredientes e su modu chi nos at consizadu issu: bentu bonu, Capu Meloni!

 

 

Ingredientes de Sa Burrida:

 

4 gatutzos

1 chibudda

Aghedu

Figados de su pische

1 sigulla de azu

Duas fozas de laru

20 nughes

 

 

Pro comintzare si segat a cantos su pische chi amus a comporare ja innetadu: si ponet a buddire pro deghe minutos in abba salida cun laru. In-d-una padedda si sufriet cun ozu ermanu sa chibudda segada a fine a fine, s’azu intreu chi a pustis si che tirat e s’azunghen sos figados, una tatza de aghedu e sas nughes a cantigheddos, a pustis si lassat chimbe minutos in su fogu. Si che tirat su pische dae s’abba e si ponet in-d-unu pratu, s’ammuntat cun sa bagna buddida fata cun sa chibudda e sos figados e si lassat infritare: si màndigat fritu una o dues dies a pustis.