Scorrovonendu in su tempus passau agataus contus de sanguni chi faint apilurtzai candu si ligit cussu chi est sussediu. Unu de is prus legius e spantosus est cussu, de seguru, chi est sussediu in Jerzu intru de su noti chi andat de su binti a su bintunu de gennargiu de su 1925. Connota comenti de stragi de santu Pitanu, in cussu noti fridu e de bentu una familia intrea est sparessia. A pustis una festa aprontada po festai su santu, su maistu de linna Giuanni Boi, connotu comenti de Giuannicu, fut torrau a domu sua, in sa zona de Funtana de sus, cun sa familia sua pagu tempus a pustis de sa mezunoti. Funt in otu in totu. In dd’unu matatoiu s’est mudada cussa domu in cussu noti de ierru. Chini at bociu no at tentu peruna pena de nemus e a su cumentzu ant bociu su maistu de linna a corpus de matzucu e dapoi cun su gorteddu. Comenti de bestias famias funt imbucaus in sa domu e ant bociu sa pobidda, Angelina Melis,  e sa mama, Dominiga Mura, de Giuanni Boi. Ma non furint ancora cuntentus e, cun su sanguni in is ogus, ant fatu foras sa sorri, Virginia, e is figlius Assunta, Amelia e Luigina. Nemancu su figliu prus piticu, Mariu de un’annu e mesu, iant sarvau: bociu cussu puru. Sa stragi fut stetia  scoberta feti sa dì a pustis, candu su sorgu de Giuannicu Boi, arriolau poita su ennuru non fut s’agataiat a trabagliai, est andau a ddu cicai in domu sua, chi fut cun s’enna non serrada in totu. A intru iat agatau feti mortus e orroris.

Sa bidda de Jerzu iat fueddau inderetura. Aici, cincu dis dapoi de su bocidorgiu, cincu ominis funt stetius acapiaus e in segus a su processu cundennaus a su presoni po totu vida. Unu de is ominis fut Antoni Serrau, su connau de Giuannicu Boi. Is curpas de custa stragi non funt mai stetias acrarias in totu e abarrant ancora oi unu misteriu. S’est chistionau de su inchietu mannu de Serrau, chi iat essi stetiu licentziau de su maistu de linna, e de un’eredidadi chi iat postu velenu intru de sa relata insorus. De cussa dì sa festa de Santu Pitanu est stetia bogada de is festas cumandadas de Jerzu. Abarrat feti comenti una pantuma, ma po sa genti de Jerzu at perdiu de calechisiat significu.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su bintises de mesi de Idas de su 2023

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.sardegnaturismo.it/it/esplora/jerzu