Una cosa est a sonai, un’atra est a fai sa revolutzioni. Nci est stétiu unu tempus, nimancu tropu a-i largu de imoi, candu is chi faiant mùsica non fuant apentzamentaus de fai feti dinai, ma boliant arregalai prendas a su mundu. Cicaiant, in fundu in fundu in s’ànimu insoru, calencuna cosa de ùnicu e de ispetziali, ndi dda bogaiant a foras a dónnia costu, nci poniant totu s’impìnniu chi serbiat, totu sa fortza e sa fantasia chi arrennesciant a aciocai, finas a s’estremu. S’arti e sa vida dd’acabbaiant pari pari, si cunfundiant, s’imbesturaiant, si bestiant s’una cun is pannus de s’atra. Is personagius, a bortas, nci papaiant is óminis e is féminas chi ddus iant criaus. Su trenu, po calencunu, curriat tropu a lestru, tropu a beru. Medas nci ant pérdiu vida, talentu, fama, errichesas. Su mundu, innantis cun tristura, agoa cun passiéntzia, s’est postu su coru in paxi. E un’atru mitu est nàsciu, o forsis est mortu, ca biviat candu s’arti curriat in pari a sa vida. A Jimi Hendrix est sucédiu aici. Pagus ant mudau che issu s’istória de sa mùsica cuntemporanea.

 

Rock, blues, soul, hard rock, psichedelia e funky, totus in cuddus didus, in cudda conca, in cudda ghitarra, in cuddu sound, bonu a nci imbucai in is benas de sa genti e a ddas callentai. Segundu sa classìfica chi sa rivista Rolling Stone at fatu in su 2011, James Marshall Jimi Hendrix est su prus mannu sonadori de ghitarra de sempri, sighiu de Duan Allman, B. B. King, Eric Clapton e Robert Johnson. Iat a fai a ndi chistionai po calencuna orixedda de custa classìfica, chi, tantis po nai, ponit a Mark Knopfler a su de 27 postus e a Brian May a su de 39, e invecias ponit a Johnny Ramone a su de 16 e a Kurt Cobain a su de 12. S’allegaiat de ghitarreris o, prus in generali, de artistas? Poita Cobain est un’artista mannu, ma a Brian May no ddi podit mancu acapiai is crapitas, chistionendu de ghitarra. In dónnia modu, chi Jimi Hendrix est a su primu postu no est po debbadas. Candu si pensat a sa ghitarra elétrica, sa figura sua benit a conca, luegu sempri, po prima. Unu pagu comenti Maradona po su palloni, Marilyn Monroe po sa bellesa, Socrate tra is filòsofus. Narri custu bolit nai, chi si donat s’apellativu de mùsica a is cantzonis de Henrix, ca non si podit fai sa própiu cosa cun certus sonus chi intendeus (funt su 90%) in is arràdius. Su mundu non si firmat, certu, e candu Mozart si nd’est andau a s’atru mundu is didus de is sonadoris ant sighiu a incracai is tastus de is pianofortis… Ma comenti mai sa mùsica non serbit prus a fai sa revolutzioni?

 

Comenti mai, po torrai a donai crobba a Rolling Stone, de is primus 500 cantzonis prus bellas de sempri, feti su 0.6 % benit de is annus 2000? S’est sicada sa bena, bistu chi is dexi annus chi de su 1960 andant a su 1970 ant prodùsiu 204 cantzonis, su 40.8 % de su totali e is dexi annus chi funt sighius un’atru 28.2 %? Poita sa mùsica, oi, est luegu feti business. Poita oi, po criai unu musicista, non serbit talentu, bastat una bona pubblicidadi. Est totu orrobba de marketing. Chi innantis cun sa mùsica si faiat sa revolutzioni – e nci boliat coru, sànguni, sudori e talentu – oi, sétzius in sa mesa, si fait su dinai. Serbint bellesa, ca sa cultura de s’imàgini dda pretendit, bonas incuadraduras e pubblicidadi a undas. In is giornalis, in sa televisioni, in is arràdius. S’América est maista in custu, comenti po sa mùsica, aici po su cìnema. Fenomenologia de sa decadéntzia. E bona noti a s’arti. Ma eita nc’intrat Jimi Hendrix cun totu custu? Nudda, forsis. Custu discursu est fatu feti po preni unas cantu rigas. O forsis nou. Nci intrat e cumenti. Bastat a si castiai unu live de Jimi, euba sonat mancai Hey Joe pighendu a móssius sa ghitarra. Custa est arti. Custa est revolutzioni. I est finas s’ànimu de cudd’América chi at concuistau su mundu. Cun méritu. Sena bombas. Gràtzias a su géniu de unu piciocheddu legioteddu, fillu de africanus e indianus de América, cun-d-unu stiddieddu de sànguni irlandesu puru. Òpera de maia.