Un’abogau chi at iscritu calincuna tra is pàginas prus bellas de sa musica italiana connota finas foras de làcanas. Bastat feti su nomini: Pàulu Conte.

 

Nascit in Asti in su 1937, figliu de notaiu. Giai de piciocu incumentzat a sighiri cussas chi ancora a dî de oi funti is passionis suas: su jazz americanu e is artis figurativas. In su tempus de sa guerra andat a biviri in domu de sa nannai e innoi, po mori de su babbu e de sa mama, amantiosus de mùsica popolari, incumentzat a imparai a sonai su pianu. Funti is annus de su fascismu e su babbu comporaiat de contrabbandu is discus de atrus stadus strangius, poita funti vietaus in Italia, fendu nàsciri in Conte s’amori po su jazz. A ddu contai at a èssiri su musicista etotu in-d-una intervista de is annus 80: “Mussolini iat proibbiu sa difusioni de sa mùsica americana e de su jazz. In cussus tempus fut però dificili a impediri totu”.

 

Abogau de professioni, trabagliaiat in su stùdiu de su babbu ma in su 1974, Conte lassat sa carriera de legali po si dedicai feti a-i cussa artistica. Bessit su primu album e s’annu infatu un’atru ancora. Funti custus trabaglius chi sinnant su caminu nou chi at pigau su cumposidori astigianu.

 

A sa pròpia manera de su chi est sucédiu po su maistu de Pavana, Franciscu Guccini, Pàulu Conte puru s’acòstiat a su mundu de sa mùsica coment’e autori po atrus artistas. Pighendu po esémpiu s’ammaju chi podit donai su cinema e sa literadura incumentzat a iscriri cantzonis che La coppia più bella del mondo, Azzurro, Messico e Nuvole, Genova per noi, scritas in manera originali de Pàulu Conte ma cantadas de atra genti famada che Celentano, Caselli, Jannacci e Lauzi. Prus de una ‘orta scrit paris a su fradi Giorgio.

 

Su 1979 est s’annu chi si fait connòsciri meda e is cuncertus sûs funti sighius de una surra de genti gràtzias finas a una bella cantzoni: Un gelato al limon. A pustis de dus annus at a tenni una de is soddisfatzionis prus mannas de sa carriera sua, difatis su discu chi bessit in su 1981, Paris Milonga, benit presentau in-d-una giornada totu contiana organizada de su Club Tenco a Sanremo. Is discus chi ant a bessiri de tandu in poi funti sempre bistus beni de sa crìtica e de is espertus.

 

S’abogau de Asti conchistat sa Francia, sonendu a su Théatre de la Ville de Parigi. Un’afinidadi bera cussa tra Pàulu Conte e su pùbblicu francesu, afinidadi chi su cantautori etotu at sempri susténniu e candu fueddat de Parigi narat sempri ca est sa citadi artìstica perfeta. Própiu fueddendu de is primus cuncertus in sa citadi francesa at nau: “Parigi po mei est stétia meda importanti. Su vantu mannu est cussu ca manti lamau is francesus, m’ant cuncediu is primus tres cuncertus in su tiatru de la Ville, cuncertus chi no m’apu a iscarèsciri mai, poita candu soi imbucau pensaia de agatai pagu genti. Invecias po tre dîs no ant lassau unu postu irbùidu.”

 

Própiu gràtzias a su sucessu mannu chi at tentu in sa natzioni francesa po Pàulu Conte s’oberint is jannas de totu s’Europa, est póssiu andai apetotu: in Germania, in Belgio e Olanda (aunia at tentu sa stima prus manna) e finas in-d-una terra dificili po sa mùsica che-i s’Inghilterra Pàulu Conte at tentu onoris.

 

Conte est unu de cussus cantantis chi is criticus musicalis ponint in is altaris, siguramenti faint prageri is cumplimentus “intelletualis” ca ddu e funti studiosus chi faint cicas in pissu de is tècnicas de scritura e in puru de calencuna agatada poética o de atru tipu. Cussu chi pragit de prus però a Conte est su cuntatu cun sa genti chi ddu sighit. Contat tropu, po s’abogau nostru, chi sa genti ascurtit is cantzonis suas e intendat de crèsciri in totu is maneras.

 

Meda bortas, candu scrit is testus, sa limba italiana benit strupiada poita bolit otenni unu bonu arresultau rìtmicu, si spàssiat meda a giogai cun atras limbas e in calencunu de is ùrtimus trabaglius est facili a agatai cantzonis in ingresu o in napoletanu.

 

Totu is artistas non abarrant firmus feti in-d-unu campu ma funti sempri cichendu atras orrugas de sighiri. Difatis finas Pàulu est unu grandu pitori, arti chi at sempri cicau de fàiri a sa manera sua. A pipiu disegnaiat tratoris e a mannu feminas spogliadas e musicistas de jazz. Su cumunu de Asti dd’at intregau sa preparatzioni de is dus “sendalli” chi arretratant a San Secondo. Funti paricius in is annus is amostus de pittura aunia partècipat e is cuadrus sûs si funti póssius biri in medas citadis italianas e strangias. In su mesi de maiu de su 2007 erricit de s’Acadèmia de bellas artis de Catanzaro sa laurea honoris causa in sa pintura.

 

Sa cantzoni prus famada chi at iscritu paris a Vito Pallavicini, e poi finas cantau ponendudedda in-d-unu discu bessiu in su 1985, est Azzurro chi in un 2007 cun-d-unu sondagiu est stétia scioberada coment’’e sa prus connota e cantada in su mundu, pighendu su postu de Nel blù dipinto di blù de Domìnigu Modugno.

 

 

Is album de Conte

 

1974  Paolo Conte

1975  Paolo Conte

1979  Un gelato al limon

1981  Paris milonga

1982  Appunti di viaggio

1984  Paolo Conte

1985  Concerti (live)

1987  Aguaplano

1988  Paolo Conte live

1990  Parole d’amore scritte a macchina

1992  900

1993  Tournée (live)

1995  Una faccia in prestito

1998  Tournée 2 (live)

2000  Razmataz

2004  Elegia

2005  Live Arena di Verona

2008  Psiche

2010  Nelson

2014  Snob