Alisandru Sanna, in arti Quilo, classi ’73. At cumentzau in sa scena hip hop sarda in su 1988, insu cuarteri populari Col di Lana de Iglesias. “In su Sulcis apu passau totu sa gioventudi mia”, contat. “Apu bìviu su fallimentu de is progetus mineràrius e, fratantis chi totu arruiat a terra, imparis a un’amigu, mi seu acostiau a sa cultura hip hop”. In su ’92, cun su nòmini de Sa Razza Posse ant fatu su primu – e istóricu – vinili de rap in sardu, su sìngulu “In sa Ia” e “Castia in Fundu”. In is annus is isperiéntzias in is palcus sardus e de Terramanna e diferentis progetus: Sa Razza, Maloscantores cun su ‘fradi’ Franciscu Pace, in arti ‘Micho P’. Quilo oi est diretori artìsticu de sa nootempo.com: “una fàbrica de ideas sena sindacalistas e contributus” chi at prodùsiu ses album de artistas diferentis. “Seu un’operàiu culturali – narat – e fatzu rap”.

 

Chistionai de musica sarda oi bolit nai a chistionai de giòvunus chi tenint isperiéntzias natzionalis e internatzionalis. Is musicistas sardus, sena iscaresci is arréxinis, s’aberint sempri de prus a su mundu: eita bolit nai custu po tui?

S’hip hop, comente atras castas de mùsica, est apretziau meda in Sardigna. Dogni artista est una risorsa culturali de importu. Teneus una grandu arrichesa musicali, po fai traditzioni e cosas noas. Scieus comunicai e arrennesceus a si promovi, mancai tra milli dificultadis. Sa mùsica sarda indipendenti est créscia. Realtadis che nootempo, here i stay, mono music, mimenet label poderant sa basi insoru innoi e frenant su disterru de is artistas. Teneus una miniera, non de craboni ma de cultura, e non feti in su campu musicali.

 

Tra Facebook, Twitter, MySpace, Youtube is musicistas chi imperant su sardu, prus de is iscridoris puru, si scint movi mellus e portant s’identidadi nosta in su mundu. Cali funt is temas chi sa mùsica cicat de fai passai? Cali identidadi e cali faci de sa Sardigna funt pintendu e promovendu custus artistas?

Oi giai totu passat in sa retza. Un’ocasioni manna po is grupus sardus chi si bolint fai connosci. Ma nci depit essi su talentu e calencuna cosa de nai. Medas dd’ant cumpréndiu e imperant internet in su modu giustu, atrus sighint a pensai ca bivi in cust’isula siat cosa de malassortaus. Certus creint chi sa lìngua sarda no abergiat portas. Deu non nau chi s’italianu siat malu, ma creu finas chi is sardus siant unu pópulu prenu de sonnus e disillus. Unu pópulu che is atrus, nin mellus e nin peus.

 

Fait a bivi de mùsica in Sardigna? A unu musicista sardu de 18 annus iast a cunsillai fai musica innoi o de si nd’andai a atru logu?

Non mancant is artistas chi in Sardigna ant bìviu de mùsica. Po mei est istétiu diferenti. Non tengiu unu traballu seguru, ma po mei sa mùsica abarrat passioni. Dogna bia chi fut diventendu traballu m’acataia de perdi calencuna cosa. Est giustu, perou, chi sa mùsica siat unu traballu po chini dd’intregat ànima e corpus. Is artistas non funt tutelaus: non teneus una lei comenti dda tenint in Francia. Mancant is agiudus, sa crisi tocat artistas e meris de is localis, organizatzionis e sótzius culturalis, comunidadis mannas e piticas. Tocat a diventai intelligentis e fai régulas sèmplicis de vida po si difendi. Non prus cresci e cresci sena fini, ma isminguai cun prexiu. Serbint prus mangasinus aundi is giòvunus possant sonai tra issus cun passioni. Tocat a ndi istudai sa televisioni e a allui su ciorbeddu. Chi unu tenit talentu arrennescit a trasmiti su messagiu sû finas de cust’isula a su centru de su Mediterràneu.

 

Tui giai de meda difendis s’ideali indipendentista: eita bolit nai a essi unu musicista impignau politicamenti?

Deu apu sempri postu a innantis su messagiu sotziali e polìticu in is testus e in is produtzionis. Comenti narat KRS One, rapper afro-americanu famau, s’hip hop est “Edutaintment”, educatzioni e intratenimentu. Su spàssiu cun su ciorbeddu allutu. A cumentzu tenia s’idea de una Sardigna forti, de identidadi pretzisa. Arrexionendu, apu pentzau ca, sendu unu pópulu, is sardus funt destinaus a sighiri s’àndala de sa sovranidadi e de s’indipendéntzia. Non mi seu mai candidau e non creu de mi candidai mai, perou non seu anti-polìticu. Sa polìtica est cosa manna, est passioni e dd’ant bocìa is miseràbilis chi dda imperant po fai dinai. Deu arrispetu s’Itàlia ma seu sardu e non italianu. Sardu arrispetosu, sena perunu ‘leghismu’. S’indipendentismu cicat e bolit sa felicidadi, chi at a benni feti candu eus a cumpriri su destinu nostu. Custu processu est cumentzau, serbit cusciéntzia e finas sa mùsica podit agiudai, sena fai comìtzius o aboxinai, ma aberendu mentis e corus.

 

Chistionasì de is ùrtimus traballus tûs e de is bideas chi tenis po cras…

Imoi seu traballendu paris cun artistas chi istimu, comente Randagiu Sardu e Gangalistics, coment’apu fatu cun Bentesoi e atrus cumpangius de viagiu. Forsis est ora de fai un’album a solu, po serrai unu caminu e po callai is cosas. Non fatzu programas a scadéntzia longa, ma is chi fatzu ddus acabu sempri.

 

Parti manna de is piciocus citadinus, in Casteddu prus de totu, in sardu scint feti is fueddus malus. Poita is generatzionis noas non tenint gana de ddu imparai cumenti si spetat? Bastat sa mùsica po spainai su sardu?

Chistionai su sardu depit diventai ‘normali’ in citadi puru. Su sardu, comenti mi narat Arrogalla, est diventendu feti sa lìngua de is emotzionis. Sa mùsica est de importu, ma tocat a fai una polìtica linguìstica po fai imbucai su sardu a iscola. Deu pentzu a su mellus, sa gana de imparai nc’est. Deu puru, a 39 annus, tengiu gana de imparai sa lìngua mia, sa chi m’ant fatu iscaresci.

 

S’isperiéntzia cun sa nootempo coment’est andendu e a ita est serbendu?

Nootempo est una cadena de montàgiu chi traballat a sa muda, una fàbrica chi non imbrutat e chi produsit ideas. Seus una community pitichedda de operàius culturalis chi fait mùsica a zeru km: seus istétius is primus a ndi bogai custu cuncetu. Seus una banda chi si ispàssiat e fait is cosas cun professionalidadi. Mùsica e non feti: imoi seus traballendu a produtzionis vìdeo cun su regista Roberto Pili, ómini chi balit e chi at decìdiu de s’acostai a nosu. Fra pagu ant a bessiri dûs traballus: ‘Ca4arts’ – su contu de sa cultura hip hop e de is cuatru artis suas in Casteddu – unu film documentàriu de Roberto Pili, e unu discu nou de Claudia Aru (boxi de is Bentesoi), su primu album cosa sua de solista, totu acùsticu. E intza’: bona mùsica a totus, sigheus in custu tretu!