Calencunu si domandat: “comenti mai in custa terra si campat a becia manna genti chi parit nci siat po debbadas e, invecias, si nd’andat in sa mellus ora atra genti chi balit e non pagu?” Certu, si podit nai, ca chi unu sa morti si dda betat a manu sua etotu, peus po issu… E perou sa morti fait pensai, a is óminis de bonu sentidu, ispetzialmenti candu a si nd’andai est unu piciocu giòvunu. Unu cantanti famau, bravu, macu comenti unu cuaddu ma cun s’ànimu dilicau che folla in atongiu. Kurt Cobain, su leader de su grupu grunge de is Nirvana, una de is band de prus importu de is annus noranta, nci at biviu in custa terra po 27 annus feti. S’8 de arbili de su 1994, a Seattle, in sa serra de domu sua, un’eletricista dd’agatat a terra, cun-d-unu stampu in conca e unu fosili a su costau. Kurt s’est bociu tres dîs innanti, e at iscritu una litra po ispiegai custu gestu. Lassat una pobidda (Courtney Love, issa puru musicista) e una fillixedda (Frances Bean) de un’annu e mesu. Ma non feti. Lassat una band in prena fama, pustis de is albus sûs Bleach, Nevermind (25 milionis de cópias) e In Utero.

 

E una truma stremenada de fans ispantaus. Lassat totus cun custus fueddus, intregaus a s’amigu sû “Boddah”. Un’amigu imbentau, chi tenit de candu est pipiu: “Chistionu cun sa limba de unu tontixeddu beciotu, mancai ia a preferri a essi unu pipiu dengosu, de cuddus chi non fait a ddus suportai. Custa litra iat a depir’essi fàcili a cumprendi. Totu su chi m’ant nau de s’iscola basi de su punk-rock, fromas chi is annus funt passaus, de candu apu cumentzau: soi nendu sa cusciéntzia de s’indipendéntzia e su de imbrassai sa comunidadi, apu cumprendiu ca fuat sa beridadi. Deu no intendu prus peruna emotzioni a iscurtai mùsica e nimancu a dda fai, e ni a ligi e ni a iscriri, giai de tropus annus. Custu mi fait indendi in crupa manna. Po nai, candu seus in su backstage e is luxis si nd’istudant e intendu cumentzai su dilliriu de su pùbbricu, no mi fait perunu efetu.

 

No mi pigat comenti a Freddie Mercury: a issu su pùbbricu ddu imbriagaiat, fut bonu a ndi ciapai s’energia e a si carrigai, ma po mei no andat aici. Su fatu est ca deu non bos-si possu collunai, a nemus. In pagus fueddus no iat essi giustu, nin po bos atrus nin po mei. S’afrontu peus chi mi possat passai in conca est cussu de fai finta chi mi soi ispassiendu a su 100%. A bortas m’intendu comenti unu chi depit bullai su cartellinu dónnia borta chi apicu a su palcu. Apu provau cun totu sa fortza chi tenia, po apretziai custa cosa. M’est praxiu su fatu chi deu e is atrus eus concuistau custa genti e seus arrennéscius a dda fai ispassiai. Ma de seguru depp’essi unu de cussus narcisistas chi aprétziant is cosas candu no ddas tenint prus. Deu soi tropu dilicau.

 

Tengiu abbisongiu de essi unu pagu illuinau po agatai s’infogu chi tenia a pipiu. In is ùrtimus tres tour nostus, soi arrennesciu a apretziai meda de prus sa genti chi connoscia de persona, e is fans de sa mùsica nosta, perou no arrennesciu ancora a mi lassai in palas s’avolotu, su sensu de curpa e s’amigantzia chi tengiu po totus. Nci at calencuna cosa de bonu in donniunu e tandu pensu chi deu stimu tropu sa genti, aici meda chi m’intendu tropu tristu. Su pipius est tristu, dilicau…! Poita non ti spassias e bastat? No ddu sciu! Tengiu una pobidda che unu frori chi bogat ambitzioni e simpatia e una filla chi m’arregodat tropu candu fua comente issa etotu, prenu de amori e allirghia. Basat totu is chi atóbiat, ca totus funt bonus e nemus ddi podit fai dannu. E custu mi fait a timi, a su puntu de mi betai a terra de su totu. Non possu suportai s’idea chi Frances diventit una miseràbbili, rocker che mimi etotu, una chi si distrugit a manu sua etotu. M’est andada beni, beni meda in custus annus, e ringràtziu po custu, ma est de candu tenia seti annus chi seu nemigu de sa genia umana. Feti poita a totus pariat unu giogu su de andai a innanti i essi simpàticu.

 

Pensu chi siat po mori ca deu stimu tropu e mi ndi parit tropu mali po sa genti. Gràtzias a totus de sa parti prus funda de cust’istogumu miu totu pampa, gràtzias po is litras chi m’eis imbiau e s’agiudu chi m’eis donau in is annus passaus. Deu soi tropu che unu pipiu lunàticu, chi pigat e lassat, pigat e lassat. E non tengiu prus peruna emotzioni, e arregodaisiddu: mellus est a fai una pampa manna chi a si ndi istudai abellu abellu. Paxi, amori, beni.

 

Kurt Cobain

 

Frances e Courtney, deu ap’essi a s’artari de bosatrus. Ti ddu pregu, Courtney, sighi aici, po Frances. Po sa vida sua, chi at essi meda prus prexiosa sena mimi. Bos istimu. Bos istimu! Kurt