Una musa ’e cumpagnu as orfanadu,

morte crudele, bàrbara e tirana:

sicu as in sa nae frisca e sana

unu fiore apenas ispuntadu.

 

 

          De donos immortales fut dotadu,

         de virtude e sapiéntzia funtana:

         tenore at de tristura ogni campana

         pro cust’eroe chi nos est mancadu.

 

 

Nos cumpianghet Luisi Correddu

cun làgrimas formende una pischina

ma non s’est móvidu Antoni Cubeddu.

 

 

          Cucca, Testoni, Pirastru e Farina

          ne Còntine Gavinu una foglina

         mandare no an pótidu a Nieddu.