Sa die

Dogna bidda tenit una sagra de s’arangiu, de sa craba, de sa petza de procu, de sa faa, de su tzafaranu, de sa cerexia, de su fasolu, de sa patata, de sa canciofa, de su sucu, de su matzamurru, de su pisci arrustiu e de su pisci a buddiu, de su sartitzu e de sa brebei in capotu, tenit sa festa de santu Giuanni e de santu Frantziscu, de sant’Antoni e de santu Pissenti, sa festa de is gopais e de is foghidonis, ma cantu biddas tenint sa Festa de sa limba sarda? Mancuna, a cantu sciu deu.

 

Seus unu pópulu chi tenit stògumu, e chi a su stògumu intregat parti manna de su pentzamentu suu. Non teneus conca, non teneus ogus (ca chi nou non fatziaus de totu po arruinai su chi sa natura in custa terra at fatu aici perfetu), non teneus memória (ca calechisiat cosa si podit arregodai su tempus passau e finas is erroris chi in cuddu tempus eus fatu, est isparéssia).

 

Non teneus coru, poita cussu ‘valori’ chi unu tempus fut sa comunidadi est istétiu betau a terra e strecau cun is peis, poita su coru bolit nai a s’agiudai e no a cumpeti po dogna cosa, comenti a intru de is comunidadis si faiat unu tempus.

 

Non teneus manus, poita chi nou pighiaus dogna cosa de custu logu chi non si praxit e dda seghiaus a orrogus, poita chi nou iaus a pesai una terra stravanada, cun sa forma chi po nosu est sa mellus, e non s’iaus a cuntentai de cust’ispétzia de inferru de industrias serradas, sartus abbandonaus, muntonargius in dogna logu, domus legias e barracas apetotu.

 

Non teneus origas, ca chi nou no iaus a prestai atentzioni a totu is tontesas chi dii po dii si narant is meris, de is mezus chi ant criau po allogai e ispainai su poderi insoru.

 

Non teneus peis, asinunca iaus a donai una fichidepei a totu sa genti chi s’at assogau, torrau a mudus e pesau una cusciéntzia de mudaus a canis de istréxiu.

 

E non teneus mancu cosa a suta. Ca chi nou non fustis erribbaus a custu puntu.

 

Torrendu a sa limba, forsis un’orrogheddu s’est abarrada. Su tanti giustu po lingi su pratu (po non nai atru) de is chi si betant sa limùsina.