Su duos de maju pro Nostra Segnora

Cando duos poetas de virtude manna cantan manu-manu est raridade abberu chi sa gara non bessat bona. Cun tiu Peppe Sozu e Marieddu Màsala sas disputas in poesia tenian semper e in totue unu marcu distintu de calidade primarza. In custas 18 otavas esordiales, cantadas cun sa naturalesa de chie s’intregat a sa bonamuta, nde tenimus un’esémpiu jaru e nidu cun s’arréjonu friscu che abba de funtana de monte, nàschidu in su mamentu a iscàmbiu sighidu subra su tempus de su chelu, istrofa pro istrofa. Cando an fatu sa sa gara in S’Ulumedu tiu ’e Sozu teniat 77 annos e Màsaleddu 56.

 

 

 

 1. Sozu (

……………annos e piusu

chi S’Ulumedu in su palcu mi as bidu

cun mannos e minores mi as unidu

e mai mi so àpidu confusu.

Oe so imbetzadu e istasidu

ca su tempus sas foltzas mi che at tusu

ma isperende in s’azudu ’e Maria

ti salud’oe un’ateruna ’ia.

 

 1. Màsala (56”)

Pro s’invitu chi m’azis postu in manos

ringràtzio sa ’ostra cortesia

torrende a s’Ulumedu dae Silanos

ca est cussa sa cara pàtria mia.

Pro custa gara ’e sa festa ’e Maria

paret chi bos agate totu sanos,

chi non m’ingannet sa ’ostra aparéntzia

e retzide ateruna riveréntzia.

 

 1. Sozu (1’08”)

Fin tantos annos pastore e massaju

in pena ’e sa terrìbbile sicagna

ca de su sole allumadu ogni raju

fit sichende sos chercos in montagna

e oe invece su duos de maju

a unu mare ’e fangu est sa campagna.

Non b’at aficu in sa nostra regione:

o ch’at sicagna o ch’at alluvione.

 

 1. Màsala (44”)

Ma de it’amos a tenner paura?

Cantamos, Sotgiu, a s’ispensierada.

Pro chi sa note est male inchimerada

inoghe semus suta ’e cobeltura,

nos amos evitadu un’infustura

e nos faghimos una suerada.

Però ja semus in logu siguru:

como, si cheret, chi pioat puru.

 

 1. Sozu (1’03”)

In s’ijerru chi est tempus de traschia

totucantos timimos abba e fritu

ma oe de abberu non creia

d’esser in su salone in custu situ

ca no est tempus de iscuderia

e ne de fagher garas in s’abbitu.

Ma como a posta a Màsala e a Sotgiu

e a bois chilcadu an bellu apoggiu.

 

 1. Màsala (44”)

Ma bell’e gai no ti ses confusu

e declaradu as bene totucantu.

Chi non si nd’’idat sicagna piusu

ca de pane bisonzat unu cantu

e totu su chi falat dae susu

ammentadinde chi est donu santu

e lassa chi pioat in beranu

ch’in sas ispigas ammadurat ranu.

 

 1. Sozu (1’03”)

Ma a sos iscentziados de sa terra

su ch’an nadu e iscritu non peldono:

nachi sos elementos fin in gherra,

sas istajones ana nadu nono,

bennidu est su brutale efetu-serra

nachi timian su bucu ’e s’ozono.

Ma an isbagliadu totu in fundu e chima

torran sas istajones che in prima.

 

 1. Màsala (48”)

Però innanti fimis disperados

canta arsura in bacinos e in rios.

T’as a ammentare sos annos passados

s’aiscultas sos paragones mios

chi fimis totucantu imbenujados

invochende de abba sos butios.

Ma tue paret chi sos astros times:

como si non pioet non frastimes.

 

 1. Sozu (57”)

Mirende a Deus a ojos abbertos

ue che fit umpare cun Gesusu

si sun fina inchinados sos incertos

si calchi cosa b’aiat in susu

prite nos naraian sos espertos

chi nachi non pioiat piusu.

Invece ’enit su tempus adatu

e finamenta ’e abba nos at atatu.

 

 1. Màsala (42”)

At a pioer fina in su futuru

faghet che su presente temporale

ma non chelzo ch’abbascet su morale

ca si pioet su pane est siguru

pro chi nois bistemus mesu male

però sos Curdos bistan peus puru

ca sun a buca abbelta denutridos:

amméntadi ’e famidos e sididos.

 

 1. Sozu (54”)

No andes a chilcare sa pelea

ca famidos che nd’at unu fiotu.

Nois semus passende un’era fea

ma bonu e malu si ponet in motu

e si pensamos de sa terra intrea

nois non semus sos peus de totu.

Si miras sa terrìbbile piae

peus meda de nois nde at addae.

 

 1. Màsala (45”)

Mi’ chi nois non semus castigados

e dia cherrer chi non t’addolores

ca Deus fizos mannos ne minores

ja no nde lassat mai ismentigados.

Ammentadinde si los at criados

chi sun totu in sa terra abbitadores

e su Deus eternu faghet bene

fina a-i cuddos chi in issu non crêne.

 

 1. Sozu (59”)

Ma Deus cun sa sua maestade

bi penso chi nos est totu ’idinde

de sos chi immensa an sa propiedade

e si sun sempre pius irrichinde

poi unu tertzu de s’umanidade

sun ’ogni die ’e fàmine morinde.

Si isse est babbu ’e totu, ista seguru,

devet abbaidare a cussos puru.

 

 1. Màsala (41”)

Ma nois mortos non semus ancora

e mancu deo, Sotgiu, nd’apo gana

de bi andare a s’ultima dimora

pro cantu mala est sa vida umana.

Però, ammenta, s’abba pioana

ristorat totu su regnu ’e Flora.

De s’Ulumedu in sa festa ’e ocannu

mancu a sa poesia faghet dannu.

 

 1. Sozu (1’00”)

Chi s’abba non nos ponet a disagiu

naras, Mario, e non s’intendet “Ohi”.

Lu deves narrer dae como in poi

ca sun sempre sas nues in viagiu

e so pensende chi si sighit goi

ocannu nos guastat su foraggiu.

Elva meda nos batit de regalu

ma timo su foragiu chi ’essat malu.

 

 1. Màsala (40”)

Ma deo inoghe bene mi la passo

pro custa ricurréntzia festosa.

Si la diverto sa zente e l’ispasso

no ap’esser pensende a àtera cosa:

gai fato comente sos de Bosa

chi si pioet, pioer lu lasso.

Ancu pioat dinari e farina

ozu cun trigu e casu e binzina.

 

 1. Sozu (50”)

A da chi cheret fagher abba e bentu

bìntrande a intro si ti agatas fora

ca si ses in s’apogiu in sa dimora

s’at temporale l’afrontas cuntentu

ma forsi at preparadu s’argumentu

su comitadu de Nostra Signora.

Lassa sa terra asciuta o infusta

e serramos s’esórdiu cun custa.

 

 1. Màsala (52”)

E gai nde faghimos finitia

ma sa Madonna apemus a cumpagna,

gai inoghe ch’istamos de cucagna

e non namos ne pisti e ne titia

pro chi est beru chi sa poesia

li cunfaghet pius cand’est sicagna

e timet s’abba e su tempus nieddu

tantu non naschet che su cugumeddu.

 

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Sabudu, su trinta de mesi de Idas de su 2023

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: Archivio Domus de Janas