“Dda bis cussa nui? M’arregodat candu fui pipieddu e mi poniais a castiai Heidi in sa televisioni”. Totu paris ddi pigat a Totoreddu! Fut cun su babbu sterrinau in d’unu pardu castiendu su celu asulu de una bella dì de beranu. Su soli caglientaiat is dus chi funt giai a manigas curtzas e dognunu teniat unu nui de sighiri. Pepi si nd’iat scioberau una prus pitichedda, ca teniat prus gana de serrai is ogus invecias de dda sighiri. Totoreddu iat scioberau sa prus manna de totus: “Cantu m’iat a pragiri a essiri inigui in pissu e a castiai totus de cuss’artaria. Ma po tui, oh ba’, candu nosi eus a morri, chi feus a bonus in sa vida eus a essiri totus in su celu, comenti nosi narant in sa dotrina? Candu mi ddu narant a mei mi beniat de pensai ca totus non fut possibili. E cantu logu tocat a tenni po totu cussa genti” Pepi erriat a suta de is mustatzus, funt is matessis cosas chi si pregontaiat de pipiu. “Totoreddu, tui comenti dda pensat babbu giai ddu scis, po mei una borta chi moris abarras mortu ebbia. Ma deu puru, candu fui pipiu pensaia is matessis cosas tuas. Deu giai non t’apa ponni is peis intru de mesu de is cambas chi bolis abarrai cun is ideas tuas. Ddu scis ca candu fustis, pipius in Funtanas, candu beniaus a sciri de calencunu mortu andiaus totu paris a ddu biri crocau in sa letia? Imoi parit unu spantu, ma po nosu sa morti faiat parti de sa vida, comenti depit essiri”. Ddi pragiant a Totoredu is contus de misterius e ascurtaiat su babbu e teniat giai is preguntas lestras, lestras: “E non timiais? E in su noti arrennesciais a dromiri?”.

“A nai sa beridadi po nosu piciocheddus fut a s’amostai prus mannus de cussu chi fustis. A mimi est sussediu, po una pariga de tempus, de timiri a su scuriu ca mi bia calencunu crocau in sa letia. Nonna tua giai ti ddu at contau ca cicaia cumpangia de sorri mia po andai a pigai su binu in mangasinu?”. “Noooo, forsis centu o duxentus bortas. Ma fut sussediu de averas?”. “Chi m’arregodi deu at essi sussediu una, duas o tre bortas, ma non creu de prus”.

“Ma torramì a contai de is mortus. Ddu scis ca deu iari bofiu connosciri is nannais mius? Est lastima manna a non tenni arregodus!”. “Cantu ti dongiu arregioni, deu puru no apu connotu unu nannai miu e de cussu chi nd’apu intendiu chistionai de sa genti prus becia depiat essiri un’omini bonu e poi fut unu grandu socialista”. Sighit a contai Pepi. “Ma socialista est comenti a nai comunista? Ddu scis ca in sa scola mia candu si narat comunista, cuddu scovioni de Antoneddu si ndi pesat e narat ‘su babbu de Totoreddu est comunista’, ma giai est unu bantu bellu?”. Pepi errit pensendu a cussu machillotu de Antoneddu chi dd’arregodat su matessi Antoneddu chi teniat cussu in scola. “Eja, Totoreddu, est una cosa bella po comenti dda bit babbu. Deu ia bolli unu mundu aunia totus depint essiri ogualis e nemus si depit morriri de famini e chi a cumandai non depant essiri is erricus, ma sa genti sabia. Invecias su mundu est assambessi: sa genti sabia benit amostada comenti macus e is erricus comenti cussus chi tenint is pensadas mannas. Ma babbu bolit chi tui dda pensis comenti ti parit giustu”. “E chi ti portu una fascista in domu? Tui m’as sempiri amelessau po cussu?”, dd’arrespundit Totoreddu cichendu de ddu ponni in pari. “Non t’arriolis meda, chi tui dd’as a bolli beni e cussa su matessi cun tui, babbu passat in issu de custa cosa puru… ma non ci creas meda”.

 

 

20 de arbili de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/il-sole-le-nuvole-colorato