A innantis totu, in su caminu de Sos Enattos. S’andala chi iat podiri portai s’Einstein Telescope in Lula tenit is arrastas, ma po sa Ministra de S’Universidadi e de sa Cica Anna Maria Bernini, no at a tenni perunu problema. Mancu cussa de s’a mancantzia de stradas: “Paris a su logu citiu”, narat sa Ministra, “est unu vantagiu mannu cunfroma a su situ in cuncurrentzia, cussu olandesu”.

Bernini eris at rendiu bisita a sa miniera, paris cun su presidenti de sa Regioni Christian Solinas, torrendu a fairi connosciri s’atentzioni manna de su guvernu po su benidori chi iat a podiri portai in Lula su prus mannu “Rivelatore di Onde gravitazionali”: “Sa pensada de portai in Italia s’Einstein Telescope, in su logu giustu aunia podiri agatai su postu ideali, Sos Enattos, est una cosa chi nos allirgat meda”.

Lula comenti una Ginevra pitica cun su Cern, custu est su bisu cumpartziu de su Guvernu e de sa Regioni: “De inderetura”, at nau su guvernadori Solinas, “eus decidiu de scumitiri in pissu de custu. In is trint’znnus chi ant a lompiri at essi un’atratzioni manna po totu is comunidadis scientificas de totu su mundu”. Un’Isula chi podit mudai o erricai galu de prus non feti cun su mari. “Est un’atratzioni non feti po su turismu, at sighiu a nai Solinas, ma chi ce dda fait a torrai a is zonas a intru de sa Sardigna, s’imagini de una terra chi favoressit is investimentus de dinari po cussu chi pertocat sa cica, s’innovatzioni e su svilupu”.

In s’ora si cicat de pensai a is mossas chi tocat galu a fairi. Solinas at torrai a atobiai sa ministra Bernini in Roma, giai coidendu, sa cida ch’intrat. Sa pensada est cussa de torrai a donai aria a su progetu e a coidai cun sa burocratzia finas po “cicai de fairi foras su territoriu de atras cosas”, aici at nau su guvernadori, chistionendu craramenti de sa possibilidadi in in sa zona possant nasciri is parcus de su bentu.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su bintunu de martzu de su 2023

 

Foto: https://www.media.inaf.it/2021/07/01/einstein-telescope-esfrin/