Perdu Orlandi torrat a chistionai in pissu de cussu chi at giai nau, massimamenti de is bessidas, in su noti, de Giuanni Paulu II. Su fradi de Emanuela, sa picioca sparessia in Roma in su mesi de làmpadas de su 1983, ospiti de “Verissimo”, at nau, chena pilus in sa limba: “Deu non mi soi mai scusau poita no apu ofendiu a nemus. Apu feti fatu ascurtai una registratzioni a fueddus, a pustis chi deu apu nau cussus fueddus, chi Wojtyla bessiat a s’atacada, ddu naraiant totus. Non fut una cosa chi non si depiat fairi, ma calencunu at bofiu acapiai custu a is fueddus chi s’intendint in s’audiu. Cun probabilidadi meda unu de sa truma de sa Magliana”.

Orlandi, in segus at chistionau finas de Wojtyla, ponendudeddu a su costau de su babbu e nendu ca unu fut “negativu”, Wojtyla, e s’atru “positivu”, su babbu. “Babbu est mortu in su 2004 – at sighiu a contai – est stetiu un’atra ora de nieddu. In su giru de un’annu funt mortus in dus, in su 2004 babbu e in su 2005 Wojtyla. Funt is dus chi mi teniant acapiau a su contu de su sparessimentu de Emanuela. Wojtyla in negativu poita deus oi sempiri stetiu cunvintu ca issu sciat eita fut sussediu a sorri mia. Arremonu candu est beniu a domu nosta e nos at fueddau de terrorismu internatzionali. Nos iat assegurau chi iat airi fatu su possibili ma, in segus, abarrendu citiu at cicau de ponni s’acabbu a custu contu. Aici est sussediu finas cun Ratzinger. Paba Franciscu ddu at fatu po dexi annus, ma immoi forsis ant cumprendiu ca a abarrai citius no est serbiu a nudda. Deu custus corant’annus non ddus possu ismentigai e su fueddu perdonu nde dd’apu tirau de cussus chi connosciu”.

Non feti custu at nau Perdu, e difatis at acabbau nendu: “Candu intendu is chistionis chi nd’at bogau a foras su segretariu de Stadu, Parolin, soi allirgu chi nerit ca cun custu indagu nou tocat a acrariri po una mama chi sunfrit. Ma custa mama, chi imoi tenit noranta tres annus e in is urtimus coranta non mi parit ca nemus apat fatu calencuna cosa po issa. Antzis…”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Martis, su dus de maju de su 2023

 

 

Foto: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/emanuela_orlandi_pietro_orlandi_wojtyla_sapeva_verita_pista_londra_verita_accuse_verissimo_ultime_news-7375027.html