A pustis oras e oras de trabagliu chena de pasu de is scuadras de is vigilis de su fogu, cun s’agiudu de duas gru, funtiri stetius postus a un’ala is orrestus de su pullman orrutu eriseru ameri de unu ponti in Mestre. No abarrat prus nudda de su mezu eletricu, sbuidu, chi fut. E chi, eris, in su mentris chi portaiat de Venetzia una truma manna de turistas in d’unu campegiu in Marghera, at abatiu su guardrail e est orrutu de su ponti in d’una artaria de cuindixi metrus, pighendu fogu comenti at sbatiu in terra. In pissu de su pullman genti tedesca, francesa, croata e ucraina: funt mortus in bintunu, intru de custus finas dus pipius, unu apena nasciu de una pariga de mesis e unu de dox’annus, e una piciochedda chi ddi mancaiat pagu a lompiri is dixiot’annus. De totu is mortus, po immoi, si connoscit su nomini feti de seti: cincu funt citadinus de s’Ucraina, unu tedescu e s’autista Arbertu Rizzotto, trevigianu de corantacuatr’annus.

Cuindixi funt is lantiaus, de is cali cincu mali pigaus meda. Funt totus strangius: in su spidali de Mestre, unu intru de is calis funt stetius portaus, ant aprontau unu servitziu de acuglientzia e unu aposentu po cussus de sa familia.

Is sucurridoris, una sessantina is machinas de is vigilis de su fogu lompius in su logu, ant trabagliau chena si frimai nudda po totu su noti, in denanti a una scena chi non si podit contai: “Una situatzioni chi non possu mai scaresciri – at nau unu de custus – no apu mai bidu genti meda aici chi nosi boliat agiudai”.

Eita siat sussediu in su tempus chi ant precediu sa stragi ancora est unu misteriu: sa Procura de sa Republica de Venetzia at obertu unu indagu po stragi. Comenti ddi est depiu.

Sciocaus funt is collegas de s’autista chi guidaiat, Rizzott, chi fut de Conegliano, ma biviat in Tezze sul Brenta, fut autista espertu, narant, chi faiat custu trabagliu de set’annus. Trabagliaiat po sa Martini Bus, chi iat nolegiau su mezu a sa sociedadi La Linea cun sa cali teniat una relata po portai is turistas in Venetzia. In s’ora de su incidenti, iat carrigau is turistas in su centru storicu e ddus fut portenduru in su campegiu de Marghera. De cantu si scit iat cumentzau a trabagliai de un’ra e mesu a innantis.

“Su pullman fut nou e issu fut unu bravu autista”, sustenit Massimu Fiorese, aministradori de La Linea. Unu videu parit chi possat amostai sa pensada chi si siat intendiu mali. “Si bit su pullman, chi pesat meda poita funtzionat a eletricu – sighit Fiorese – pagu tempus a innantis de orruiri de su ponti. Su pullman erribat, rallentat e a pustis frenat. Est cuasi frimu candu ci frundit su guardrail”.

 

 

Màuru Mura

 

Mercuris su cuatru de mesi de talamini de su 2023

 

 

Foto: https://www.ansa.it/veneto/notizie/2023/10/04/mestre-pullman-cade-da-un-cavalcavia-21-morti-e-15-i-feriti_696f0e4c-d8aa-4222-a1de-4260daf6d698.html