Pepi ddu biat in pensamentu, fut citiu e pariat ca teniat is fueddus in sa punta de sa limba. “Oh Totoreddu ita t’est girendu in conca? Calencunu strobu in iscola as tentu?”, ddi pedit. Totoreddu ddu castiat cun is ogus prenus de amargura e is fueddus chi furint frimus ddi fuint: “Babbu, su maistu de musica iat a bolli chi dognunu de nosu ingollat unu strumentu musicali. Deu tengu feti is maracas. Ma no est chi mi agradint meda. Cuasi totus portant sa chitarra, boh deu no sciu ita fairi”. “Eh totu po cussu at essi, in calencuna manera giai dda poneus apostu. Ita t’iat pragiri a imparai a sonai?”, ddi pregontat su babbu. “Una dì in d-una butega apu bidu unu tamburu, cussu m’iat a pragiri, ma galu de prus ddue fut unu strumentu chi si tzerriat Ukulele, ddu connoscis?”, narat cun s’errisegeddu Totoreddu! “Uku e ita?”, si spantat Pepi e ddi pigat s’errisu. Pepi dde musica e de strumentus fut una turra prena. “Fueddamì de custu strumentu e faimì sciri sonumancu comenti est fatu?”. Totoreddu pigat su telefoneddu e cicat inderetura a innantis sa fotografia e a pustis ddi ligit cussu chi narat Wikipedia: “L’ukulele è uno strumento musicale, un cordofono, appartenente alla famiglia delle chitarre. È l’adattamento hawaiano di uno strumento di origine portoghese, denominato cavaquinho ma chiamato anche braguinha o machete”. “Eh giai mi podias nai ca est una chitarredda pitica. Andaus a ddu comporai, ma mi chi non tengiat pretziu artu”. Pepi e Totoreddu movint a butega. Parit un’andaledda cussa chi fait Totoreddu a manu pigada cun su babbu, connoscit dogna corrunconi, e agatat s’Ukulele mancu ponendudenci meda. Si ddu amostat e su disigliu de imparai a ddu sonai nde ddi bessit de is ogus. Non si ddu aspetaiat ca su babu dd’essi postu menti. Su babbu donat una mirada a su pretziu, e non ci pensat duas bortas in prus: ddu pigat, ndi bogat su dinari e Totoreddu s’imbrassat s’Ukulele: “Gratzias, gratzias de averas, non scis s’allirghia chi tengiu in su coru”. “Imoi bogliu biri ita ti ndi bessit a foras de custas cordas”, ddi narat Pepi. Totoreddu candu est allirgu chistionat, chistionat e torrat a chistionai. Cumentzat a dd’amostai ca a diferentzia de sa chitarra, s’Ukulele portat feti cuatru cordas, sighit nendu cali funti s notas chi fait a sonai e totu atras cosas chi a Pepi dd’intrant in d’un’origa e nde ddi bessint de s’atra. “Andaus in calencunu logu, chi no ddue siat genti meda ca ti amostai cussu chi apu giai connotu in is videus”. Setzius in d’unu campu de erba Totorreddu amostat ca a innantis tocat a atonai is cordas, ce dda fait aici beni ca a Pepi ddi parit spantu. Movit is bidigeddus comenti unu chi est nasciu e pesau sonendu e ddi benit a conca ca sa musica dda podint acumpangiai cun is fueddus puru. Ci ponint pagu a fairi cincu cuartinas e Totoreddu ddas cantat aici beni ca a Pepi ddi bessit su coru finas a is gangas. Ma Totoreddu est finas malingiu: sciendu ca su babbu non est bonu a cantai, ddu ponit a sa prova! Totoreddu sonat e Pepi cantat, un’errisu cussu de su pipiu candu intendit su babbu chi s’intendit finas a su celu! “Tui imoi ses erriendu e pighendumì in giru, ti ses spassiendu beru? Fui giai pensendudenci de unu pagu de tempus: ocannu chi benit ddu feus unu curusu de chitarra paris? Deu cumentzu de su nudda, tui ses giai a innatis, ma sonumancu, de seguru su spassiu no at a mancai”, ddi narat Pepi, cun animu e coragiu. “Iat essi una cosa galanedda, babu e figliu chi imparant a sonai e a pustis de cosa podit nasciri cosa. Tui ses prus bravu cun is fueddus e mancari nosi benit a foras una cantzonedda chi totus ascurtant e diventaus erricus”, arrespundit Totoreddu. “At essi su stentu e a fairi una cosa paris s’errichesa nosta, su dinari non contat nudda candu unu babbu e unu figliu si agatant che nosu!”

Totoreddu torrat a provai una, duas e finas dexi bortas sa cantzoni, finas a candu a parrer su andat beni. Cun su telefoneddu bolit fairi su video po ddu fairi ascurtai a Pascali, est custu su disigliu chi tenit a intru e cussu chi sussedit. Pascali dd’ascurtat: calencunu at nau ca ce dd’est fui s’errisu!

 

 

29 de martzu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.pinterest.it/cuorcontento/decorazione-ukulele/