De eriseru a merì sa bidda de Seui est abarrada orfana de una de is matas prus mannas chi apat tentu. Si nd’est andau Sarbadori de Cannas, tziu Baroni po is seuesus.

Connotu de dogna strangiu chi in is annus est lompiu in su padenti de Montarbu, una de is prendas prus galanas de Sardigna, tziu Baroni fut cussu chi dd’at bigliada po prus de corant’annus. Non funt un’alidu de bentu corant’annus e tziu Baroni ddus at intregaus totus a sa terra, a is matas, a is murvas e a is sirbonis. Connosciat Montarbu pramu a pramu, ddi pragiat a passillai in cussas andaleddas e at amostau a genti meda, seuesus e furisteris, logus de ammaju. Non si podit chistionai de cust’omini chena cicai a Stellina, sa murvigedda chi tziu Baroni iat agatau in su sartu e pesau comenti de una figlia. Ddi poniat menti Stellina, ddu sighiat e ddu acumpangiat apetotu. No est facili a s’acostiai a una murva, ma de seguru Stellina iat cumprendiu ca tziu Baroni non traigiat. 274700027 684163572717325 6235878624952654223 n

In Montarbu unu biculu de pani e casu e una tassigedda de binu dd’at cumbidada a totus e dognunu si nd’andaiat, de cussus montis, cun s’animu prus lebiu e cun sa seguresa de airi agatau un’amigu.

Omini sabiu, de bonu coru e de pagus fueddus a tziu Baroni ddi pragiat prus a ascurtai, ma candu contaiat calencuna chistioni nemus smusciat ca sciat umperai is fueddus comenti pagus atrus.

Omini forti chi sartaiat orrocas comenti unu mascu de murva, tziu Baroni de una pariga de annus non fut prus cussu e a chini ddu at connotu in fortzas ddi prangiat su coru.

Fut nasciu in Seui su 3 de maju de su 1929 de Severinu de Cannas e Pepinedda Gaviano. Ses pesau in poberesa ma cun dignidadi e a trint’annus, in su mesi de Ognasantu de su 1959, s’est cojau cun Maria Carmine Pilliu. Dus figliu oi ddu prangint: Marcello, chi est su sindigu de Seui, e sa figlia Silvaneta, disterrada in Germania. Cun is figlius, is cincu nebodis e totu s’areu de is Cannas, ddu prangit totu sa bidda chi de seguru non si nd’at a scaresciri mai de s’urtimu “bascu” de Seui.

Passientzias mannas a totu sa familia.

 

 

26 de friargiu de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: Archivio Mario Gaviano