Sa morti de Giuanni Nazzaro at spantau totus. Difatis funt in pagus a sciri ca su cantanti de setantadus annus gherraiat de calencun’annu contras de unu cancru a is prumonis. Candu Giuanni e totu at cumprendiu ca sa gherra fut perdia at decidiu de cojai sa cumpangia sua. E aici su cantanti de “Quanto è bella lei” at cojau in su spidali Nada Ovcina, chi de cincunat’annus dd’acumpangiaiat in s’orruga de sa vida. Nazzaro at bofiu torrai a cojai cussa chi ddi fut giai stetia pobidda, ca si furint lassaus, ma sempiri abarrendu acanta unu a s’atru.

Pagu tempus a innantis de si morri Nazzaro at chistionai cun su giornali Nuovo, chi bessit una borta a sa cida. At fueddau de s’amori mannu e de su dolu chi at intendiu candu su mundu de su spetaculu ddu at postu a un’ala. Ma s’intervista chistionat mascamente de amori. Nada Ovcina at contau: “Issu e deu fustis divortziaus e in donnia nariaus de nosi torrai a cojai. Candu eus cumprendiu ca Giuanni fut andendusindi, m’at pediu chi bolia essiri un’atra borta pobidda sua. Una coja lestra fata a is tres de mengianu in d’unu aposentu de su spidali. M’at arregalau una scuta de felicidadi e allirghia: s’urtima, a dolu mannu!”.

Giuanni Nazzaro, chi fut nasciu in Napoli in su 1948, at finas chistionau de sa tristura de airi pediu sa morti durci chena dda tenni. In segus su disprageri prus mannu de sa vida sua: “mi iat essi pragiu a torrai a su Festival de Sanremo, ma m’ant postu a una parti po favoressiri cantantis chi, calencuna borta, non naraiant nudda”.

Giuanni at finas acrariu poita fueddaiat cun d’unu giornali sciendu ca dd’abarraiat pagu tempus de vida: “Po mei est prova de balentia. De cantanti bogliu bessiri de sa vida in sa manera meglius. Non bogliu chi torrint a chistionai de mei feti candu soi mortu: chi fui bravu tocaiat a mi ddu nai a innantis”.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2021/07/27/e-morto-gianni-nazzaro_286a6fa1-eeda-45f3-abf8-9f553c91489c.html