A pustis is nominis de Francisca Ghirra po su centru manca e cussu de Pàulu Truzzu po su centru drestra, finas is Steddaus de Casteddu ant donau su nomini po is eletzionis comunalis de sa capitali sarda. Est Alisandru Murenu, cincuantot’annus, dotori de su coru chi trabagliat in s’ispidali Brotzu.

Is comunalis de Casteddu funt importantis meda po Is Steddaus ca in citadi non ant mai tentu grandus numurus de candu si funt presentaus sa prima bia. Tocat a biri cali est sa fortza de sa Ghirra e de Truzzu ca a palas de custus ddue funti s partidus prus mannus de manca e de drestra. Massimu Zedda, s’urtimu sindigu de sa citadi, at lassau su cumunu de Casteddu de su mesi de martzu a pustis airi scioberau sa cadira de sa Regioni. Imoi eus a benni a biri chini at scioberai sa genti casteddaia, at a sighiri s’unda natzionali e cussa de sa Regioni o invecias at scioberai chini at agiudau Zedda a fairi cresciri Casteddu?

 

 

 

 

Foto: comunecagliarinews.it