Binti puntus in prus funt cussus de Donatella Tesci, sa candidada de su centrudrestra po diventai governadori de s’Umbria: at pigau su 57% de votus. Su candidau de su guvernu, nasciu de s’alleantzia de su Partidu Democratigu e is Steddaus s’est frimau a su 37%. Castienduru is numurus de su Viminali, sa Lega de Salvini at pigau su 36,9%, Fratelli d’Italia su 10,4% e Forza Italia su 5,4. De s’atra parti su Pd su 22,4 e su M5S su 7,4.

Sa festa po sa Lega fut giai incumentzada eriseru a merì cun genti meda chi aspetaiat Mateu Salvini chi ndi bessiat de su Consigliu regionali de s’Umbria aunia sa Tesei iat chistionau po unu pagu cun is giorronalistas. Is tifosus sus furint aboginendu: “Mateu, Mateu”. Su capu de sa Lega at obertu finas una butiglia de champagne e, apustis aiti torrau gratzias a totus, at narau: “Su guvernu tenit is dìs contadas”.

Su Partidu democratigu, invecias, amitit de airi perdiu e narat puru ca si dd’aspetaiat ma fait is augurius a sa presidenti noa de sa Regioni.

 

 

 

Foto: https://www.perugiatoday.it/politica/umbria-intervista-candidata-centrodestra-donatella-tesei-programma-governo.html