Sonumancu cuatru personas funt mortas e atras ses funt abarradas ferias, seriamenti, in California in sa citadi de Fresno. Calencunu, eriseru a merì, o forsis finas prus de unu, est intrau in su giardinu de una domu aunia s’agataiant prus de trinta chi funt castiendu una partida de football. Est intrau e at incumentzau a sparai che unu macu.

Ddu faint sciri is media americanus. Ancora non si connoscit s’arregioni de cussu chi est sussediu e nemancu chini ddu at fatu. Non c’at prunu indicu chi cussu chi at umperau su fosili connosciat cussa genti, totus ominis chi teniant de binticincu a trintacinc’annus. Sa Politzia de Fresno imoi est castiendusì is filmaus de is telecameras e inderetura su capu de sa politzia e totu at nau ca: “Su coru miu est cun totu is familias de custus piciocus, eus a fairi su totu cussu chi podeus po assegurai a sa giustissia chini at faru custu machiori”.

 

 

Foto: https://nextcity.org/daily/entry/fresno-poorest-neighborhoods-city-plan-35-million-state-funds