“Imbiau tui ca ses cresciu e pesau in Funtanas, sonumancu bias su nì totu is annus” Sa gana de biri su nì in Totoreddu fut forti de averas, Pepi pensaiat po fairi su crepa-cepa a is cumpangius de scola, ca dda podiant biri feti in is fotografias. “Ma tui Totoreddu non ti ddu arregodas cussa borta chi fustis andaus a Funtanas po is Fogorinis e in viagiu si fut postu a niai? Giai ca ti dd’arregodas, fustis a solus, e iaus cantau totu su caminu is cantzonis de is cartonis animau. A su temps fus fissadeddu meda cun Peter Pan!”. Totoreddu, ca po arregodai est unu spantu, di ponit a erriri: “Eja, ma iat acabbau inderetura. Bosatrus in Funtanas intriais in iscola candu niaiat?”. “Mancu po nudda – candu non lompiat su postali cun is discientis de is atras biddas abarriaus in foras nosu puru. Un annu, fut su gennargiu de su 1985, eus fatu una cida in prus de vacanzas ca si fut postu a niai su noti de su cincu e su nì fut abarrau po dis medas. Nudda postali e nudda scola: fut sa lei nosta. Ma, invecias, candu fustis in is scolas medias teniaus unu professori chi non mancaiat mai: nì, abba o bentu fut su matessi e ce dda faiat a lompiri sempiri. Cun d’unu 126 de sa Fiat chi ti dda’amostu ti ndi spantas. Ita candu proiat? Imoi bastant dus stiddius ca si frimat totu, candu fustis in scola nosu bastaiat unu paracu. Su mundu est mudau aberu, Totoreddu, in meglius e in peus puru. A nosu bastaiat una bocia po nosi spassiai, bosatrus prus cosa teneis e prus pagu bosi spassiais”. Totoreddu ascurtaiat cun atentzioni manna: “Ma su de bosatrus fut unu spassiu de poburus!”. “Castia ca funt passaus feti corant’annus non unu seculu. Tui pensa su dannu chi at fatu a is pipius sa televisioni? Candu mi ndi soi pesau deu teniaus feti sa Rai chi cumentzaiat a pusti prangiu, imoi teneis totu e non scieis mai ita scioberai. Ma poi po cussu chi pertocat su nì ti depu nai ca mancu mi pragiat meda. Su frius de is domus de Funtanas fut spantosu, teniaus feti sa tziminera po nosi caglientai, ma non connosciu perunu contu de genti morta de frius”.

Ddi pragiat a Totoreddu a si pensai su babbu a intru de sa tziminera, in cussu corrunconi chi ancora parit cosa sua candu funt paris in Funtanas: “Ma est beru comenti narat nonna ca finas nonnu ti lassaiat sa cadiredda?”. “Giai ddu scis ca nonna is cosas ddas ammanniat a manera sua, at essi sussediu una pariga de bortas, ma po nonna tua est sempiri sussediu!”, arrespundit Pepi arregondusì candu, invecias, su babbu ddu biat fridorosu e ddu faiat acostiai a su fogu.

Totoreddu est totu una pregunta: “E de is uglieras chi non ti bolias ponni? Nonna narat sempiri ca chi ti ddas ias postas candu depias imoi non fus unu tzurpu limpiu”. Pepi depit torrai a coa meda: “Eja, forsis po cussu giai teniat arregioni: nosi iant fatu una bisita a is ogus candu fustis o in sa prima o in sa segunda classi de is scolas medias. Deu creia ca su mundu fut aici comenti ddu bia deu e non mi ponia perunu arriolu. Pensa ca a innantis de mi cunvinciri de mi ponni is uglieras funt passaus sonumancu atrus cinc’annus. M’arregodu galu: fut su 7 de gennargiu de su 1987! Castiaia su mundu cun e chentza uglieras e mi spantaiat totu cussu chi mi fui perdiu. Dda feus una partida a chini bit prus atesu: deu cun is uglieras e tui chentza? Feus una scumisssa: chi bincis tui mi pagas su gelau e chi binciu deu mi naras ca soi su babbu prus bellu de totus. Andat beni?”. “Est comenti a ndi furai su dinari a unu poburu”, errit Totoreddu,

“Nosi poneus in custu scaleri e depeus intzertai su numuru de cussa domu chi teneus indenanti”. Pepi abarrat cun is uglieras in pissu de su nasu e mancai strigendu is ogus non ce dda fait a ddu ligiri e cicat de ndi nai unu fendu is contus de is domus de s’orruga. Abistu si creiat Pepi, ma Totoreddu tirendusindi is ugliers de su nasu narat: “est catodixi, ajò ca cumbidas su gelau, ma sa scumissa dda facu binciri finas a tui: ‘Ses su babbu prus bellu e prus bonu de su mundu’”.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://www.alamy.it/fotos-immagini/bambino-nella-neve.html?imgt=8&page=2