S’est incrarau de su corridoriu, s’est intendiu mali, est orrutu e s’est mortu. Massimu Pittau, professori famadu de linguistica sarda, de norantot’annus nos at lassau eriseru a pustis de una vida intregada a is studius de sa limba sarda e de is etruscus (fut unu de is prus chi ndi sciat in su mundu).

Pittau non fut famau feti in Sardigna ma fut connotu in totue e at publicau libburus meda in pissu de is nuragicus e istoria de sa Sardigna. De arregodai puru su “Nuovo Vocabolario della lingua sarda” imprentau in su mesi de orgiolas de su 2014 po contu de sa Domus de Janas.

Massimu Pittau fut nasciu in Nugoro in su friargiu de su 1921, si fut laureau in s’universidadi de Torinu in Litaras e in cussa de Casteddu in Filosofia e de su 1959 fut professori. Candu, insegus, trabagliaiat in sa Facoltadi de Magistero de s’Universidadi de Tatari, in su 1971, at incumentzau a insegnai Linguistica Sarda e de su 1975 a su 1978 fut finas presidi.

Cun sa morti de Professor Pittau sa Sardigna perdit unu grandu figliu de custa terra: in su celu siat e a ddu connosciri in sa santa gloria. Adiosu.