In-d’una orruga de Toronto, in Canada, un’omini at incumentzau a isparai che unu macu cun sa pistola bocendu una femina e boddendudendi atrus tregi chi funt in is ispidalis de sa citadi. A sa fini de totu s’est bociu issu etotu.

Sa politzia est ancora trabagliendu po biri comenti funt andadas is cosas in sa zona tra Danforth e Logan Avenues, bia is degi de noti de dominigu. Mark Saunders, chi est su capu de sa politzia de Toronto, at fatu sciri ca s’omini at incumentzau a umperai sa pistola candu is localis funt prenus de genti. Is testimongius ant chistionau de un omini giovunu, bestiu totu de nieddu, s’est acostiau a unu ristoranti e intrendu aintru at incumentzau a isparai, “teniat una faci de macu chi non ia mai bidu”, at contau unu chi ddue fut.

Chini est cichendu sa beridadi at nau ca est tropu acoitu po chistionai de terrorismu: “In custas oras non podeus nai ancora nudda e comenti eus a tenni calencuna cosa in prus bos eus a fairi sciri totu”, at nau Saunders.

 

 

Foto: tgcom24.mediaset.it