“S’atividadi politiga non si fait feti in su Parlamentu, si podit fai finas in sa barca. Deu dd’apu nau de s’incumentzu, finas in sa campagan eletorali chi apu fatu ca deu iari trabagliau comenti testimonial po difendiri is maris”. Custus funti s fueddus de Andria Mura, deputau de is Steddaus, a La Nuova Sardegna chi dd’at intendiu. Ugo Cappellacci ddu at incurpau de non dd’airi bistu su norantases po centu de is bortas in Montecitorio e Mura etotu fait sciri ca, eia, est beru. “Andu una borta a sa cida in Parlamentu in sa cumissioni Trasporti. Cumprendu chi sa genti si spantat, ma deu dd’apu nau sempiri ca bolia fairi su parlamentari po sarvai is maris de sa prastica”.

In su mesi de Sant’Andria, Mura, tenit s’impignu cun sa “Rotta del Rum”, cun sa bara a sa sola de sa Francia a is Caraibis, “Apa umperai sa barca indenanti de dus milionis e mesu de spetadoris e a noranta milionis de telecameras po trasmitiri su messagiu prus mannu chi tengiu: sarvai is maris de sa prastica”.

 

 

Foto: nextquotidiano.it