Taniella Cantamessa, sa segretaria becia de Umbertu Bossi, at nau ca Mateu Salvini sciat ca tra su 2012 e su 2013 fut sparessendu dinari meda de sa cassaforti de sa Lega.

Cantamessa at chistionau cun The Post internazionale, fendusì intervistai. At fueddau de is corantanoi milionis sparessius, dinari chi su partidu at pigau cun trogas tra su 2008 e su 2010 e chi imoi depit torrai paghendu dogna annu 600mila eurus.

Sa segretaria in s’intervista contat ca finas a candu est abarrau Bossi, in su2012, incassaforti ddue teniant coranta milionis de eurus e ca totu est cambiau cun Maroni, segretariu finas a su 2013 candu in dus annus su dinari est acabau.

“Maroni, invecias de umperai is struturas de sa Lega umperaiat atras struturas chi beniant a costai meda dinari”, at nau sa Cantamessa.

Sa femina at poi fatu sciri ca: “A Salvini apu nau totu. Dd’apu nau ca depiat fairi calencuna cosa poita su dinari fut sparessendu, ma non m’iat nau nudda candu si dd’apu nau”.

 

 

Foto: dagospia.com