Sa lei in pissu de sa “pagi fiscali” erribada de Mattarella non est sa propriu de cussu decidiu de su Guvernu.

“Ddu ant cambaiu”, at scritu Luisu Di Maio in-d’unu post de Facebook!

“Est sussedia una cosa gravi meda”, at scritu su numuru dus de su Guvernu. “Su documentu in pissu de sa pagi fiscali erribau a su Quirinali est stetiu cambiau. In cussu chi eus mandau a su Presidenti de sa Repubrica, ma non decidiu de is ministrus, ddu est su scudu fiscali e nisciuna cundenna po chini non pagat is tassas. Nosu de is Steddaus in Parlamentu de seguru no ddu votaus chi no ndi benit tirada custa parti”.

Est inchietu meda Di Maio, po cussa manu chi, segundu sei, at postu custas cosas in prus.

In pag’ora su Quirinali, perou, at fatu sciri ca ancora non est erribau nudda…

 

Foto: today.it