“Sa chistioni po su Partidu Democratigu non est a sparessiri e nemancu unu torrai a su Cungressu, ma est s’alternativa”. Su segretariu de su partidu Mauritziu Martina non dda mandat a nai e chistionat de totu cussu chi est sussedendu aintru de “domu” sua. “Su Cungressu c’at essi, feus is primarias in su mesi de gennargiu. Tocat a dda finiri cun custa storia chi totus possant nai totu cussu chi bolint, fueddus in libertadi”, sighit a nai Martina. Custa cosa Martina dd’at nada pensendu a is fueddus de Mateu Orfini, chi in sa festa de Left Wing iat chistionau de “unu partidu coment est oi chi non funtzionat” e cumbidendu totu cussus chi funt contras su governu de sa Lega e de is Steddaus a si ponni paris. “Poneus paris un’orrogu de sa natzioni chi non agradessit sa politica de custu guvernu: depeus donai un’arrespusta apustis sa batosta chi ndi eus pigau chi siat crara e bagliada. Ddu nau a totus, decideus sa linea politiga e chini depit fairi su leader”, custus funt is fueddus de Orfini chi non funt pragius meda a Martina e finas a Zingaretti.

 

 

 

Foto: affaritaliani.it