Sa scola est incumentzada ma non po totus, medas pipius cun problemas de saludi in Sardigna funt abarraus in domu. Is scolas non ant ancora lamau a trabagliai totu is professoris o maistus chi depint donai croba a-i custus pipius, is dirigentis ddus depint pigai de una lista e ci funt is tempus tecnicus (burocratzia, si narat). Aici is pipius non podint incumentzai is letzionis comenti totu is atrus e po una pariga de dîs depint abarrai in domu. “Figliu miu oi – narat unu babbu de unu pipiu de una bidda in is orus de Casteddu – iat essi depiu intrai in scola. Iat airi depiu biviri s’incumentzu de sa scola comenti de totus is pipius e invecias nudda, su maistu non dd’ant ancora lamau, poita is lamadas funt incumentzadas feti cenarba passada. S’annu passau figliu miu teniat una maista brava deaveras, ma est impossibili a dda torrai a biri poita non fut de ruolu”.

Contus che-i custu funt medas in totu is scolas sardas, tocat a aspetai finas chi funt furendu tempus a s’educatzioni de is pipius.

 

Foto: today.it