“Chistionai cun is Cincu Steddas est unu doveri de dogna fortza politiga, a ddu e fairi un’acordiu est totu un’atra cosa”. Pieru Luisu Bersani in sa trasmissioni de Radio Capital, “Circo Massimo”, narat sa sua de unu possibili acordiu cun su Movimentu de Beppe Grillo pustis su votu de su 4 de martzu. E precisat puru: “ Est craru chi Di maio ndi benit a mi nai: ‘Mi nd’andu de s’euru, acichiat in sa gherra a su fascismu, po is imigraus dda pensu unu pagu comenti sa dresta…’ deu di nau adiosu”.

In pissu de su trabagliu arrespundit a Mateu Renzi, ca segundu sei at creau postus de trabagliu nou cun is Jobs Act: “Deu non ddu ia nai ca ci funt unu milioni de postus de trabagliu in prus, poita is familias dda scint beni sa situatzioni de is giovunus. Est una faula chi fait inchietai sa genti”. Insighit puru: “Non si podit lamai postu de trabagliu unu trabagliu de un’ora a sa cida o de una cida in ses mesis. Is familias, totu is familias, scint beni”.

Candu a Bersani di pregontant de su votu chi podit serbiri a fairi binciri is destras, s’alluit e narat: “Chini narat ca nosu feus binciri sa destra at perdiu sa conca. Nosu teneus is votus de cussa genti chi non iat andai a votai. Ddu scitu finas Renzi ca cussu chi votant a nosu a issu no ddu iant votai po nudda”.