Su consigliu regionali de sa Sardigna at votau eriseru a merì po su principiu de paridadi tra mascus e feminas in sa lei statutaria. In cincuanta ant nau ca giai, feti in dus ca nou. A is eletzionis regionalis chi ant a benni, duncas, is sardus ant a podir scioberai de donai duas preferentzias (sa segunda a su contrariu de sa prima). Arregordaus ca in su 2013 cun su votu a s’atacada custa lei non ist bistu sa lugi. Una bregungia manna ca in su consigliu regionali sardu si ddue agatint feti cuatru feminas, in Italia, difatis, sa Sardigna est una de is urtimas regionis a-i custu riguardu. Meritus mannus tocat a ddus donai a is assotzius chi de sempiri ant cumbatiu po sa paridadi tra totus: Heminas, Meglio in Due, Coordinamento 3- Donne di Sardegna. “Oi feus unu brincu ainnanti comenti de civiltadi. Iat essi stetiu unu errori mannu a non fairi custa lei poita in su passau a is feminas funt stetius negaus is diritus”, at nau su presidenti de sa Giunta Franciscu Pigliaru.