Nde dd’ant bogau de presoni a Giuannicarlu Tulliani, connau de su capu beciu de Alleanza Natzionali Giuannifrancu Fini, arrestau in is primus dîs de Sant’Andria passau a Dubai. Tulliani fut incurpau de airi cambiau dinari brutu in totu su mundu. Iat airi pagau sa cautzioni po ndi bessiri, finas chi po s’ora non podit lassai su Stadu de is Emiraus poita nde dd’ant pigau su passaportu. Is Emiraus, in donnia modu, non funt obligaus a ddu mandai in Italia. Tulliani su mesi passau fut stetiu arrestau pustis chi cussu etotu fut andau a denunciai dus giorronalistas chi ddu sighiant po ddu intervistai. Boddendudendi sa denuncia, sa politzia, iat bidu ca in pissu sû ddue fut unu mandau de arrestu internatzionali e duncas ddu ant arrestau inderetura. Eus a benni a biri comenti at andai a finiri custu contu, ca sa Procura de Roma non parit maseda meda in custa inchiesta.