Cenarba su 9 de maiu in sa Biblioteca Regionali de Casteddu, chi s’agatat in Viale Trieste 137, custu bellu cunvegnu in pissu de sa figura de Gerolamo Araolla. Ant a partecipai comenti espertus Mauritziu Virdis, Peppe Corongiu e Diegu Corraine. At a coordinai totu Pàulu Pillonca. Chi seis de cussas partis e boleis passai unu merì in manera diversa bos si cumbidaus de coru.