su reSas iscenas sun giradas, bi mancat calchi ondra segundària ebbia -una faina minore- e s’assentu pretzisu de s’aparitzu de su contu subra sa passione e morte in rughe de su Redentore, cundennadu sende innotzente dae una truma de preìderos mannos de su Sinédriu. Est coladu su tempus de s’isetu in disconsolu, cando pariat chi niunu aeret chérfidu dare una manu de azudu materiale a su regista pro resessire in s’intentu sou.

 

Como est totu ismentigadu e s’atunzu chi devet bènnere at a esser un’atunzu durche. Su Re est unu film giradu totucantu in limba sarda dae atores non professisonistas chi faeddan cadaunu su limbazu imparadu in bidda sua in pitzinnia. Sa sustàntzia est custa: Juanne Columbu, pro nos cumprender mezus, at operadu su matessi séberu de Mel Gibson in The passion, giradu in limba aramàica, sa limba de Gesu Cristu e de Nostra Segnora. Unu séberu animosu e, diat podet pàrrere a caligunu, atrividu puru.  Ma ite cheret nàrrere de pretzisu a impitare sa limba sarda pro unu film, lassende a s’italianu -e a totu sas àteras limbas chi an a tènnere cust’òbera- sos sutatìtulos ebbia? Cheret nàrrere a cumproare chi totu sas limbas poden esser deghiles a calesisiat contu ma tenet puru aterunu significu.

 

Cada limba jighet un’ispìritu sou, un’identidade distinta chi possedit virtudes diferentes dae sas àteras in chistione de trabagliu, de justìssia, de dolu, de gosu, de vida, de morte. Duncas Su Re est giradu e interpretadu a sa sarda, cun peràulas medidas e sàbias, inube su mudìmene est unu de sos fundamentos de validoria primarza in s’istile de contare. Sas miradas, sas chinnidas de ojos, sos passos e sas àteras móidas de sa carena tenen su matessi importu de sas peràulas e a bortas pius puru. “Sos bisos mios sun diventados sos bisos de ómines e féminas chi an tentu parte in su film”, est su pàrrere de Juanne Columbu. “Mi nde so abbizadu cando apo cumpresu chi sos atores intraian semper pius in sas partes insoro, cun sentidos de naturalesa. So gratu meda a totucantos, unu pro unu”. S’atore pius impignadu est istadu Fiorenzo Mattu de Ovodda, interprete de sa parte de Gesu Cristu, un’impignu istriorosu finas pro sos sacrifìtzios chi dimandat a chie lu jighet subra palas.

 

Nostra Segnora est Pietrina Menneas de Orgosolo, una cara antiga e noa in su matessi modu e cun sa matessi elocuéntzia chi rendet a sa mezus manera su dolore disisperadu de una mama chi perdet unu fizu pitzinnu e innotzente. Ma su regista si mustrat gratu a totucantos sos àteros atores puru e a sas pessones chi an trabagliadu in s’umbra pro chi su film resessat a grandesa.