pitigalimba defPiaghe, de sa festa a Nicolinu,

nachi si nd’hat samunadu sas manos,

e li faghen sa festa in Codronzanos

sen’esser de inie tzitadinu.

 

 

Ma paret chi dogn’’idda, pro destinu,

ignoret sos illustres paesanos.

L’an fina iscritu antigos cristianos:

Nemo profeta in patria, in latinu.

 

 

In Piaghe a Desole, pro fortuna,

unu grupu de bona volontade

cun cantantes li faghet festa ancora.

 

 

Ma no at a tardare a benner s’ora

chi mancu a isse, cun solennidade,

dedichen onoràntzia peruna.

 

 

Chissà pro cale istùpidu meledu

non b’hat nemmancu probabilidade

de l’intestare sa Via Laredu.