Gavoi 1985 Foto 2

Ardauli 1992

 

 

 

 

 

 

 

Custu est s’esórdiu de una gara fata in Seui su 28 de Làmpadas de su 1987 pro Santu Juanne, patronu de sos pastores (e propiamente unu comitadu de pastores aiat tentu s’idea de torrare a fagher sa gara, chi pro custa festa mancaiat dae su 1915): inoghe figuran 28 otavas de calidade distinta, comente est cumbinadu semper cando in su palcu si sun presentados custos duos campiones.

 

Cando an cantadu in Seui tiu Peppe Sozu aiat cumpridu dae pagas dies sos 73 annos e Marieddu Màsala nde deviat cumprire 52 a pustis de unu mese.        

 

 

1. Sozu (1’25”)

Si no isbaglio est su setantanoe

s’ùltim’annu chi inoghe apo cantadu

cun Antoni Piredda acopiadu,

de sos poetas sardos un’eroe.

E dae tando finament’a oe

deo non fio a Seui torradu.

Torro oe po su santu ‘e su Giordanu

a ti nd’’atire un’istrinta ‘e manu.

 

 

2. Màsala (1’06”)

Si torradu a Seui che so deo

no est noa iscobelta o concuista:

logu ‘e aria ‘ona e bella vista,

inoghe mi ristoro e mi recreo

sas pagas oras ch’in palcu ch’arreo

cummemorende a Giuanne Batista

ch’est su santu patronu ‘e sos pastores

e bos saludo mannos e minores.

 

 

3. Sozu (1’20”)

A fagher una gara ‘e poesia

est chilcare a su santu unu riscatu.

De giovinotos una compagnia

an agatadu su momentu adatu.

S’ùltima gara chi a su santu an fatu

est da chi deo aia un’annu ebbia.

A da chi totu sos annos assomo

sunu setantaduos annos como.

 

 

4. Màsala (52’’)

Ma como deo e tue in cumpagnia

cumintzamos sa gara cun amore.

Sa note paret finas in favore

comente ispero e comente cheria

e poi semus in periferia

non nos disturbat perunu rumore.

Zente meda tenimos a contatu

e-d-est fina a cantare logu adatu.

 

 

5. Sozu (1’10’’)

Si favorit su donu ‘e sa natura

po ponner in risaltu s’Elicona

an agatadu e isceltu sa zona

po nos leare umpare sa friscura.

Ma inoghe ja ch’at ària ‘ona

e poi est tempus de villeggiatura:

logu ‘e montagna lontana ‘e mare

e-i su friscu godimos umpare.

 

 

6. Màsala (51”)

E gai amos raggiuntu sa meta,

Sozu, de custa ‘idda ‘e sa montagna.

Tzeltu como piaghet sa campagna

si respirat pius ària neta:

ch’at zente atenta iscultende chieta,

gai nos la passamos de cucagna.

Istamos bene che intro s’aposentu

si petzi tantu non si pesat bentu.

 

 

7. Sozu (1’06”)

De una cosa, Mario, ti ammenta:

non podes dare proa garantida.

Inoghe si est sa ‘idda reunida

e-i sa folla parit tota atenta

ma si da poi est chieta e cuntenta

l’amos a bider a gara finida.

Ja nde ses promitinde gai e goi

però su bellu lu ‘idimos poi.

 

 

8. Màsala (49”)

Però cando su logu est de ammiru

est sempre una sodisfatzione

ca t’iscultan cun vera passione

e poi nois semus sempre in giru

girende che sedatu o che chiliru

ca est custa ‘e sas garas s’istajone:

a cand’in bassu e a cand’in chima

e temperados bene a dogni clima.

 

 

9. Sozu (58”)

Ja non so solamente temperadu

s’apo in palas setantatres beranos

e-i sas garas mi ch’an imbetzadu,

sos pilos si sun fatos totu canos.

E a cantare so mesu obbligadu

a da ch’in palcu no s’’idet giovanos.

Da chi non b’at ricàmbiu ‘e petzos

a mala gana lèana sos betzos.

 

 

10. Màsala (55”)

Tzeltu chi as su cùcuru biancu:

ma naro a custu populu cumpatu

chi cuasi ogni note a su fiancu

ti so in palcu dae latu in latu:

deo chi apo vint’annos de mancu

e ti so andende, Sozu, sempre in fatu.

Ma so pensende chi fina in s’avenire

m’at a dare matana a ti sighire.

 

 

11. Sozu (1’05”)

Si non ti dao gioja e recreu

girende sa Sardigna tota in tundu

so oramai tochende su fundu,

non sempre mi la sento ‘e retzer reu:

tzeltu no as a ponner fatu meu

si mi che ando a s’àteru mundu.

Ma ammentende sa mia istima ‘ona

mi as a fagher nessi una corona.

 

 

12. Màsala (47”)

Tue ‘e Bonolva e deo ‘e Silanos

duas biddas chi non sun uguales.

Tue as, Sozu, setantatres beranos,

deo chimbantatres istadiales

e non podimos contare fedales

a parte chi non semus paesanos.

Ma semus sempre a fiancu ‘e pare

che a duos isposos in s’altare.

 

 

13. Sozu (1’02”)

S’afetu mi dat gioja e consolu

si in cuss’idea ti pones in motu

ca sa Sardigna intrea mi at connotu

dae cando apo istérridu su ‘olu.

Ma a fiancu ‘e a tie non so solu,

deo so sempre a fiancu ‘e totu

ca in su cursu ‘e gara in tantos annos

ja nd’apo ‘idu minores e mannos.

 

 

14. Màsala (50”)

Cando t’esprimis gai sena ingannos

cun tegus non suero e non bi brigo

ma deo puru a su palcu pigo

cun sos collegas minores e mannos.

Resisti ancora deghe o bìndigh’annos

chi deo puru a cantare prosigo

fina a esser in annos pius maduru

e poi si cheres morrer mori puru.

 

 

15. Sozu (1’04”)

Si m’an dadu su tìtulu ‘e poete

no est bistadu unu meu inventu.

Tocat, s’apo unu mìseru talentu,

chi ancora sa parte mi la fete.

Si arrivere abberu annos a chentu

ancora bi nde chelzo vintisete.

Custu lu prego a Deu e a Gesusu

però mi paren tropu a punt’in susu.

 

 

16. Màsala (56”)

Lassa a Gesusu de su chelu in chima

chi est Messia, Salvadore e Re.

Iss’est in chelu e tue in terra frima

per’ammenta ch’in palcu as postu pe’,

o caru Sozu, prima meda ‘e me:

si no isbaglio sun vint’annos prima

chi as cantadu de su palcu in susu

e balanzadu as puru de piusu.

 

 

17. Sozu (1’09’’)

Como so unu de sos pius mannos

in trincea a fiancu ‘e su cannone.

Fit de mi retirare intentzione

ma penso ch’in Sardigna fetat dannos.

Ma medas sardos dae sos trint’annos

sunu totu in mira ‘e pensione.

Sa pensione mia no est madura

ma mi l’aporrin a sa sepoltura.

 

 

18. Màsala (45”)

A ite tantu tenes oriolu

chi no est su momentu oportunu.

Isco pesantes chi sos annos sunu

e com’andare non podes a bolu

ma non so mancu deo noitolu

ca so ‘essidu da su chimbantunu.

Gai peri sos palcos de ogni logu

ja nd’apo ‘idu de fumu e de fogu.

 

 

19. Sozu (1’02”)

Su tempus narat “A domo recui”

ma cuasi mi mancat su coraggiu.

Poi si mi retiro, bene intui,

medas festas s’agatan a disaggiu.

Ma si pensas po ‘ènnere a Seui

ch’apo fatu tres oras de viaggiu

e a isvolgere cussa atividade

no est fàtzile a sa mia edade.

 

 

20. Màsala (45”)

A benner da cudd’ala ‘e Macumere

fimis circa tres oras in viaggiu.

Ma osselva ite bellu paesaggiu,

a ch’arrivare faghet piaghere:

cando pares perdinde su podere

tando, Sozu, aumentas in coraggiu.

B’at pagu de pensare e de discùrrere:

su ‘inari su ‘etzu faghet cùrrere.

 

 

21. Sozu (1’10”)

Po su ‘inari ebbia no est sa lota,

unu non vivet de sola moneda.

Como de milli aciacos so in preda,

non sempre papo ambidda e peta cota

ma ischis chi su tantu ‘e sa pagnota

mi l’apo tribagliadu dae meda.

Non dia ruer po cussu in difetu:

una cìchera ‘e late e a su letu.

 

 

22. Màsala (46”)

Ja l’ischimos chi como non ses lanzu

e non ti mancat de pane un’’ucone.

Si sighis gai in custu palcu istranzu

so prontu a ti cuntzeder sa rejone.

Ma passat su tempus de sa passione,

tando s’istat pensende a su ‘alanzu.

Su donu non s’isfrutat in debbadas

e paren pianura sas pigadas.

 

 

23. Sozu (1’06”)

Ma si sos sardos poetas si arrean

finin sas garas de custu ambiente.

B’at apassionada tanta zente

chi in sas poesias si recrean,

si no custu ‘inari si lu lean

sas orchestrinas de su continente.

E tando sighin s’orma chi an connotu

e restat su ‘inari inoghe etotu.

 

 

24. Màsala (51”)

Ma menzus dogni cosa chi bi siat,

comente sa matana su passizu.

E chie at cantare a palcu si l’aviat

at sempre ‘e dare unu bonu consizu.

E chie ‘e nos intender at disizu

finas a domo s’invitu nd’imbiat.

Gai sas garas non manchen de esìstere

e a nois nos tocat de resìstere.

 

 

25. Sozu (1’06”)

Una traditzione chi in chijina

non cheren ch’andet mannos ne minores.

Si mi retiro manchende ’e vigores

ammentadinde est mesa una ruina

ja chi sos sardos improvisadores

semus ridotos a mesa dozina.

E-i sa die chi bos manco deo

su tantu chi m’ispetat mi che leo.

 

 

26. Màsala (46”)

Non cheria chi sognes cosas malas,

sos collegas chi molzas no isetan.

Ti sun fideles totus e rispetan

sos setantatres’annos ch’as in palas.

E da subra su palcu non ti ch’’etan

si petzi tantu chi non ti che falas.

Però ancora a su palcu ti atacas:

sa mente isfrutas, prenas sas busciacas.

 

 

27. Sozu (57”)

Da chi trabaglio mi chelzo pagadu

ca nisciunu trabagliat a su ‘entu.

Si so poninde in campu unu talentu

non dev’esser seguru umiliadu.

Ma so pensende chi su comitadu

dêt aer preparadu s’argumentu.

De nos dare su tema est s’ora giusta

e serramos s’esórdiu cun custa.

 

 

 

28. Màsala (45”)

Si finis fino pro su contu meu

e s’esóldiu ponzo in abbandonu.

Est totu cantu in sas manos de Deu,

su sumu criadore e padronu.

Ma non durat su malu ne su ‘onu

e ne durat su bellu e-i su feu

de custa vida terrena in s’andare

ca totu cantu ‘enit pro passare.