pitigalimba defA boltas at rejone meda zente,

cando un’ingiustìtzia est lampante,

chi sa leze favorit su birbante,

e cundannat su póveru innotzente.

 

 

Un’autista chi, distratamente,

at manovradu male su volante

investidu unu palu at in s’istante,

ma s’est salvadu, fortunadamente.

 

 

A su zuighe ‘e paghe at riferidu,

pro esser de su dannu indennizadu,

chi unu ‘oe aiat investidu.

 

 

E fatu at sa figura de s’eroe,

ca su zuighe rejone l’at dadu,

pro cundannare su mere ‘e su ‘oe.

 

 

Ma in apellu un’àteru zuighe,

cando s’imputu faltzu at apuradu,

su primu at fatu nieddu che pighe.