Su sorteggiu de sos temas Decimoputzu 1989

 

 

 

 

 

 

Su séberu de custu nùmeru de Làcanas est intregadu a un’esordiu in Donigala Siurgus pro sa festa de Santa Maria su 7 de Cabidanni de s’annu 1998. Subra su palcu sos duos cantadores silanesos chi an meréssidu pius fama: su biadu de Frantziscu Mura e Mariu Masala.

Sa prima parte de custa gara si cumponet de 30 otadas, una dura mediana pro chi si potat faeddare de arrejonu cumpridu, in-d-una ’idda avesa dae tempus meda a sighire sas garas de poesia in piata, massimamente in sas festas de Santa Maria (Donigala) e de Santu Teodoro (Siurgus) ma pro àteros abbojos puru, de religione o chene santu.

Comente amus nadu in sa presentada de su primu séberu (Peppe Sozu e Remundu Piras cantende sos temas de sa pregadoria e de su frastimu in su 1975 in Tresnuraghes pro Santu Tiriagos), in totu sas bessidas suas sa rivista nostra at a dare logu a sos poetas de sas garas in piata.

Comente semper, su nùmeru marcadu in paréntesi a costazu de sos nùmenes de sos cantadores, inditat su tempus chi donzunu de issos b’at postu, ora pro ora, a cantare sas istrofes suas. Cand’an dadu vida a custa gara de poesia, Frantziscu Mura teniat 65 annos e Mariu Masala 63.

 

 

1. Mura (1’03”)

De inoghe su pòpulu festosu

s’est de nou in piata riunidu.

In custu palcu mannu ispatziosu

in su Norantases m’aizis bidu.

E so ca m’an de nou preferidu

de che torrar’a benner orgogliosu.

Cuntentu in mesu ‘ostru chi mi agato

aterunu saludo bos nde ‘ato.

 

 

2. Màsala (58”)

Cun-d-una longa carriera a pala

in su camminu de sa vida mia

ocannu puru pro Santa Maria

so cuntentu ‘e torrare a Donigala

cun su collega Mura in cumpagnia

de custu palcu pigadu in s’iscala

ube so como fichidu e deretu

saludéndebos meda e cun afetu.

 

 

3. Mura (1’13”)

De Maria in su bellu festivale

chi bos est godimentu apo cumpresu.

Dende isfogu a su donu naturale

in mesu ‘e ‘ois m’agatei in mesu :

s’ùltima ‘olta chi m’azis intesu

cun Bruno Agus e Frantziscu Sale

chi caligunu fit in note aversa :

istanote sa mùsica est diversa.

 

 

4. Màsala (1’ 01”)

S’a s’ala manca mia ti nde pones,

Mura, formamos un’acopiada.

E tra sas tantas bellas visiones

de Cabidanni in custa notada

sa luna la ‘idimos annuada

ma ch’at in sa piata lampiones.

Sa luna dat paga lughe da inie

e-d-est sa piata illuminada a die.

 

 

5. Mura (1’02”)

Noi semus che ùnica famiglia

ue b’at poesia improvisada.

E cando bi semus nois sa pariglia

est veramente bene aggualada.

Però su chi mi faghet meraviglia

chi no fit sa transenna assigurada :

sa ch’inoghe ch’an dévidu costrùere

e fimis finas acultzu a che rùere.

 

 

6. Màsala (58”)

No isco mancu si meda o pagu fruto :

in sa mente no b’at nue ne taca.

Cun sa carena unu pagu istraca

però est cun sa limba chi discuto

e-i sas rimas no mi che las giuto

cand’ando a unu palcu in busciaca.

Bonas e malas, fato sa manera

de las improvisare dogni sera.

 

 

7. Mura (59”)

Da chi t’agatas de su palcu in susu

ses dae totucantos preferidu.

Mariu, chi po cantare ses naschidu,

bellos cuntzetos sempre as postu in usu.

Ma sessantres annos as cumpridu

e deo nd’apo duos in piusu

e-i sa zente lu podet cumprèndere :

custos so comintzende a los intendere.

 

 

8. Màsala (54”)

Ma a chilcare s’edade est in debbadas

ca tant’ ‘ido chi ancora ja agguantas.

Inoghe garas nd’apo fatu tantas

de passadu in su cursu ‘e sas annadas

e sas bonas e malas totucantas

poto narrer chi mi las an pagadas.

Ringratziende so riconnoschente

e Donigala no mi devet niente.

 

 

9. Mura (1’ 07”)

Antzis otentu nde as gloria tanta

cand’as bogadu versos dae su sacu

o postu in sa difesa o in s’atacu

dae sende una tènera pianta.

Ma ca so tantas notes canta-canta

so comintzende a m’intender istracu.

E po chi siat su còmpitu duru

ispero ‘e superare custa puru.

 

 

10. Màsala (54”)

Ma como no acuses caristia :

improvisa serenu a sa sigura.

Tzeltu chi intrados in s’antziania

no podimos torrare in gioventura

ma in sa lìtera emme tua e mia

ja semus sempre Màsala cun Mura.

E ja est una lìtera discreta

chi est menzus de ch’esser in sa zeta.

 

 

11. Mura (1’ 08”)

Improvisende versos chi an sustantzia

nos an bidu in sos palcos tota vida

ca in dogni festosa circustantzia

sa presentzia nostra est preferida.

Ma in sa mente mia s’abbundantzia,

Marieddu, unu pagu est isparida

ca no conto pius a s’aurora :

ma calchi proighedda fato ancora.

 

 

12. Màsala (47”)

Ma a ube sas virtudes sun andadas

cheria de mi fagher a cumprèndere :

tantu no benit bene a las bèndere

ne si las ana nemmancu furadas.

Eo fato piaghere pro m’intèndere

ube b’at zente a orijas paradas :

tantu a mi bider ja so pagu bellu

ca no so unu lizu e ne gravellu.

 

 

13. Mura (58”)

Màsala, tue no mi rasserenas

istanote in sa festa de Maria.

A da chi fimis in sa pitzinnia

ambos aimis bundantes sas venas :

eo a totu sos pòpulos daia

otavas bellas che ou pienas

chi fin comente màndigos licantzos

e como lis so dende sos avantzos.

 

 

14. Màsala (49”)

Ma a tzeltas cosas no b’istes apitu :

imparadu no naschet unu mastru.

No so deo ‘e natura su fizastru :

unu fizu diletu e beneitu.

Cando fia pitzinnu imparaditu

sas pius boltas daia pirastru.

Como chi juto s’alva mesu cana

tota sa zente pretendet banana.

 

 

15. Mura (59”)

Giustu, si diferentzias bi noto

da chi m’agato de su palcu in chima :

torrende sa risposta in salda rima

a su collega cun s’otava in oto

no ap’a tenner su ch’aia prima

ma a totu assigurare oe bos poto

in custa bella folla numerosa

ch’apo ancora ‘e bos dare calchi cosa.

 

 

16. Màsala (54”)

Ma s’impigno sa limba mi pisto

sena chi mi l’istringhet una dente.

Deo in su palcu, Mura, bene ch’isto :

ja l’ ‘ides chi so sempre sorridente

e si no canto no so diferente

chi mancu in domo mia no mi atristo.

A boltas mi la canto finas solu

sempr’allegru che unu rusignolu

 

 

17. Mura (1’00”)

Tue, Màsala, l’as pensada gai

fatende intender sa bella armonia

ca sa natura ti at fadadu assai

e ses totu pienu ‘e poesia.

Deo solu cantadu no apo mai :

mi chelzo sempre in-d-una cumpagnia

cando subra su palcu mi pianto

e si so a sa sola a chie canto?

 

 

18. Màsala (52”)

Però no t’aventures a s’iscuru:

menzus si sas aventuras si abbìtan.

Tzertu in su palcu m’intendo siguru

inube mi preferin e chi ammitan.

Muzere mia narat gai puru :

bae e canta a inube t’invitan.

Cantare in domo nde fetas a mancu

chi tantu no balanzas mesu francu.

 

 

19. Mura (1.03”)

S’est a sa sola sa limba si frenat :

chilcat e no agatat afianzu.

Ma chena fagher contu de su ‘alanzu

a dare una risposta si nde apenat

ca s’intendo sa ‘oghe ‘e su cumpanzu

su coro ‘e cuntentesa mi pienat.

Ma sende solu no bi nd’at proposta

e no isco a chie dare sa risposta.

 

 

20. Màsala (46”)

Ma sas rispostas a palte imbara

e àteras pius bellas nde cumbina.

Dae su letu a s’ora matutina

mi nde peso e mi sàmuno sa cara :

mùrmuro cun-d-una e s’àtera lara

chi canto finas una batorina.

M’isto cantende finas in su bagnu

sena b’aer ne palcu e ne cumpagnu.

 

 

21. Mura (1’01”)

A tie nachi dat gioja e consolu

cando ses in su letu, o Marieddu.

E cando ti nde pesas leas bolu

est sempre trabagliende su chelveddu.

Invece deo si m’agato solu

ja no mi ch’ ‘essit mancu unu faeddu.

Po cantare bi cheret cumpagnia

massimamente in sarda poesia.

 

 

22. Màsala (46”)

Ma no ti palza chi sia in difetu

e no as esser tue su confusu :

unu lentolu suta e unu susu

cantu bene si ch’istat in su letu.

Inube b’at carignos de afetu

cue no penso a su palcu piusu.

Unu carignu e s’afetu est pius caru

de una foza e una frunza ‘e laru.

 

 

23. Mura (56”)

Però a mie mi paret un’errore

su ch’a sa sola si ponet in motu

po ch’epat a sos càntigos amore

e su donu ‘e natura chi at connotu.

Est cando sonat unu sonadore

si ponet a ballare issu etotu :

custu debbadas est fatende inchinos

cando sonat e no bi at ballerinos.

 

 

24. Màsala (45”)

Lass’istare su sonu ‘e sa viola

ch’istrumentos in palcu no nde leo.

Però cando so solu mi recreo

e sos chelveddos no giuto ‘ola-‘ola

tantu, Frantziscu, si canto a sa sola

ja poto narrer su chi chelzo deo.

E làssam’a un’ala su lamentu

chi selvit finas de allenamentu.

 

 

25. Mura (1’02”)

S’ ‘essida tua no est mancu mala

ca pràtigas da ora cust’iscola.

No mi che chelzo ponner a un’ala

in sa traditzione saldignola :

si t’invitan de nou a Donigala,

o Marieddu, ti nd’ ‘eni a sa sola.

E in subra su palcu ti piantas

e t’intendet sa zente su chi cantas.

 

 

26. Màsala (53”)

Sas rimas mias lìmpidas e giaras

las improviso de su palcu in susu.

Ma inoghe l’an tentu sempre a usu

chi mai trascuradu ana sas garas

cando si nde faghiat de piusu

e chi las pagaian pius caras.

Ma si sun in sas ùltimas annadas

imbaratidas e impagonzadas.

 

 

27. Mura (1’11”)

Donigala sa gara ‘e poesia

l’at iscultada che càntigu ‘e grillu.

Ma lasso sas sonadas e su dillu

puite est giustu ‘e cambiare via.

Po istanote abbarra trancuillu :

ja che so po ti fagher cumpagnia

dende isfogu a su nòbile talentu

antzis t’averto de istare atentu.

 

 

28. Màsala (47”)

Mi’ chi no ap’a pelder de anìmu:

no m’incoragges ne dias cunfoltu.

Inoghe no ch’at ne sigundu e ne primu :

no semus unu presu e un’isoltu

e manc’unu andende a passu toltu

e-i s’àteru, Mura, in palcu frimu

chi leadu cumpresa no si nd’ada

puite custa gara l’an giamada.

 

 

29. Mura (59”)

Ma ponzo fine a s’esordiu igue

e chi sias cuntentu penso e creo.

No ti che chelzo ponner in sa nue :

de su chi tenes nudda ti che leo.

Si che nd’at primu, su primu ses tue

e su segundu, tando, ap’esser deo.

Ma nos an giuntu a totunu juale :

est a tirare a passu uguale.

 

 

30. Màsala (53”)

Si la finimos sa paghe est comuna

si est santa e sintzera e no est finta.

Ma no mi dias, Frantziscu, un’ispinta :

no ti che ruas subra sa coluna.

E si garas che nd’apo fatu trinta

ispero ‘e fagher custa, trinta e una

chena disturbu ne impedimentu

e sena mi narrer a bistare atentu.