pitigalimba defSu ’inu ulianesu an decantàdu

D’Annunzio, Scarfoglio e Pascarella,

cando sighende sa brillante istella

una die in Sardigna an isbarcadu.

 

 

Sa ’olta in su buffare an abbundadu,

dende liber’isfogu a sa favella,

poi in piatta, in cussa notte bella,

D’Annunzio at fintzas trambucadu.

 

 

S’osterarzu ch’at tentu cuss’onore

fit Giossanto Mereu, pro s’istoria

su jaiu maternu ’e Vanna Flore.

 

 

Ma Uliana fetat a manera

de ponner una lapide in memoria

de sa dannuntziana imbriaghera.