Città allo specchio MonrealeIs fradis Mattana funt copiolus faddius, po trexi mesis. Stefano nascit in austu de su 1973 e Marco a cabidanni de su 1974. In su coru de Casteddu, Stampaxi arta. Tra certus cun is Cùcurus Cotus e librus de iscola, arrannescint a si diplomai in eletrónica e telecomunicatzionis. Unu cun-d-unu bellu votu e s’atru po isbàlliu.

 

Cun custu tìtulu otenint s’indipendéntzia económica, trabballendi po duas cumpangias telefónicas cuncurrentis. Una sarda, s’atra no. Indipendéntzia chi acabbat in pressi: c’est su préstidu de sa primu domu de pagai. Unu de is fradis bivit in Santu Sparau, s’atru in Maracalagonis. Su primu ddoi bivit beni, su secundu prus pagu. Cuddu basciteddu baddat su tangu, e cussu basciu basciu fait speleologia. Candu tenint unu momentu lìbberu, su primu pentzamentu de is fradis Mattana est po sa fotografia.

 

Candu e cumenti est nàscia sa passioni?

 

Cuntagiaus de sa ‘camera oscura’ de babbu nostu fotògrafu, eus cumentzau, cun pagu conca, a imperai sa reflex analogica, prus de totu in reportages de viagiu a cuaddu de sa motocicreta. Apustis eus tentu una reina noa: sa fotografia digitali.

 

Ita si praxit a ritratai?

 

Is castiadas, is frissas. Is cosas bellas e is imperfetzionis de sa vida. Su mundu de piztus, prenu de movimentu. E cussu de asuta, chi si movit prus abbellu ma, a dd’’olli castiai beni, bivit cussu puru. Seus amaiaus de is ànimas de sa genti, de is miradas prenas de vida, fintzas in cuddus lugus anca funt meda pòburus. A is ‘copiolus diferentis’ praxit arragodai totu.

 

Cali emotzionis cicais de donai?

 

In generali sa fotografia est e depit essi emotzioni, po custu est sugetiva. Innantis po chini dda fait, agoa po chini dda càstiat. A bortas no s’arrannescit a trasmiti, a chini bit sa foto, sa própiu iscossa chi at inténdiu su fotografu. Momentus e istadus de ànimu diferentis faint un’emotzioni diferenti. Giai arrannesci a donai sentidus est unu risultau bonu, ca bolit nai chi sa foto est bia. Chi nosus arrannesceus, cicaus de frimai s’emoztioni de cuddu momentu. Unu paesagiu, cumenti un’ingruxiu de miradas, fait intendi calencuna cosa, e tocat a essi in incui própiu intzandus. Chi nci ses e intendis cuss’iscossa, fais ‘click’.

 

Cali fotografus si praxint de prus?

 

La Chapelle, Helmut Newton, Francesco Zizola, Pablo Volta.

 

Cali funt is trassas po fai bellas fotos?

 

Teneus custas régulas: su gustu nostu innantis de totu e sa discretzioni finas in is iscatus prus ispintus. Agoa tocat a connosci a sa perfetzioni sa fotocamera e essi maistus in sa post produsioni (chi est de fundamentu in sa foto digitali, invecias de sa ‘camera oscura’, chi s’usaiat cun sa pellìcula, oi imperaus sa ‘camera chiara’). In prus… erriscu e bona sorti.

 

E Casteddu a 360 gradus?

 

Mancai poderendu certus modus clàssicus de cumponni s’iscena, Casteddu a 360 gradus, po una caraterìstica sua própia (su tundu e s’isfera), est sempri sa cumbinatzioni de su cérchiu aintru de su cuadrau. Is mundus de Casteddu a 360 gradus funt prenus de colori e allirgus. Faint arriri, ponint cuntentesa e curiosidadi.

 

Cumenti est nàscia s’idea?

 

Un isperimentu, a cumentzu. A su primu intzàchidu si seus agataus in manus una panoràmica a 360 gradus chi pariat unu pianeta, sa segunda borta puru… Sa de tres pariat giai su sistema solari, e laba s’universu Casteddu chi pigat forma: 40 panoràmicas de is tretus de sa citadi chi istimaus de prus. Casteddu a 360 est stétia una prova. Sa cosa at sighiu poita dònnia mundu nou, donnia furringoni nou de sa citadi, ndi boliat acostau un’atru: bólidus a mesu àiri, cichendu ‘sintonia’ e ‘dicotomia’ tra is opostus de sa panoràmica; bólidus a rasu in pissu a sa citadi, po dda biri comenti nisciunus dd’iat bia e amostada. Candu su progetu at pigau una forma séria nc’eus crétiu, postu meda tempus. E nos est tocau a cicai dinai e unu logu bonu po amostai su chi ndi fut bessiu in sa citadi chi dd’at fatu nasci. A s’acabbu su Comunu de Casteddu at apretziau su trabballu, e eus oténniu su ‘Ghetto’ de is ebreus po tres mesis. Unu logu prenu de istória po custu viagiu in su benidori.

 

Cali trastus imperais po fai is fotos a 360 gradus?

 

Trastus Nikon, medas iscatus, passiénztia e unu software bonu po sa post produsioni.

 

Po bosatrus cali est su suci de sa fotografia?

 

Unu viagiu, una coia, unu merì assolu cun sa reflex tua, su cavalletu e sa luna prena, pipieddus turcus chi si ghetant aintru de una funtana in mesu a sa ia, piciocus keniotas chi giogant a orbescidórgiu in s’areni, dónnia arragodu emotzionanti balit sa pena de ddu portai a domu.

 

Cali funt is progetus po crasi?

 

C’est unu personagiu stranu chi passillat po sa citadi. Ddu portaus giai a càstiu.