1. Mura (

…………………………. peruna

nos ponimos de nou in movimentu

ca so mirende sa zente in fermentu

de parte a nde li fagher ateruna

ma de su chi m’at dadu sa fortuna

no podia restare pius cuntentu:

in su bigliete chi so possessore

su cumitadu bi at iscritu amore.

 

2. Màsala (49”)

In custu palcu fatu in grande istile

nde so in altu, che palzo in su chelu

improvisende suta de unu telu

de fronte a unu pópulu gentile

ma su tema chi apo no est simile

a su donu chi ’atit un’anghélu

ca assimizat pius a su pecadu

si comente m’est s’ódiu tocadu.

 

3. Mura (1’02”)

Ambos nos acutamos sa favella

cun custu donu chi amos dae Deu

ca nos devimos ponner in impreu

po tota sa gentile clientella.

Ma poto narrer chi ’e su tema meu

no b’at àtera peràula pius bella

ca de s’umanidade in su fiotu

inue bi est s’amore agatan totu.

 

4. Màsala (43”)

Gai ja podes bistare serenu

e ses de me pius in bonumore

si comente tocadu t’est s’amore

e t’apartenit su tou e s’anzenu

chi tenet de su mele su sabore,

s’ódiu at sabore de velenu.

Ma cando s’abbitùdine si faghet

finas s’amaru a sa ’uca piaghet.

 

5. Mura (57”)

Deo ja l’apo, Màsala, cumpresa

chi su tema ch’as tue in possidéntzia

podet fagher pesante una cusséntzia

màssimu si si leat parte lesa.

Menzus cando ti faghen un’ofesa

léala cun amore e cun passéntzia:

a inue so deo ti ndi ’enzas

e a nisciunu ódiu non tenzas.

 

6. Màsala (44”)

Ma su sorteggiu fatu no l’ignoro

proite fit chïara s’iscritura.

Si apo s’ódiu ja non m’addoloro

antzis ti fato ischire, caru Mura,

de su chi non piaghet a su coro

no chelzo ’ider mancu sa figura.

A l’’ides chi cust’est su tema meu

prite dev’odiare su chi est feu.

 

7. Mura (59”)

Ma asculta su cussizu de unu frade

e pone a parte ogni tipu ’e cundanna

ca non chelzo a passare in cussa janna

antzis ti nd’apo sa lastimidade:

osserva sa terrena umanidade,

s’est da s’amore meu fata manna

poite est totu mele su chi suet,

s’ódiu tou invece la distruet.

 

8. Màsala (43”)

Ma osselva sas cosas chi capìtan

a sos chi cantan in su palcu e riman:

bravas personas ch’in biddas bi abbitan,

cussos ja ti preferin e t’istiman

ma bi sun cuddos chi mai t’invitan

ch’invece ’e ti amare ti frastiman.

E a sos chi poeta non ti crêne

comente faghes a los cherrer bene?

 

9. Mura (54”)

A ti narrer mi pones in obbligu,

collega chi mi ses e non rivale,

però para s’orija po un’azigu

po chi nd’intendas totu su signale:

a su chi mi riputat inimigu

no apo deo cherfìdu mai male

e finas cuddu chi m’at frastimadu

apo po tantas boltas cumbidadu.

 

10. Màsala (40”)

Cando mai su coro tou intregas

a chie sempre male ti at fatu?

Su palcu pro cantare est addatu

però, Mura, comente m’ispiegas

chi non sun de accordu sos collegas

sempre paren su cane cun su ’atu

e-i sa limba est acuta che agu

e-i s’amore est nudda o puru pagu.

 

11. Mura (56”)

Màsala, est mezus a daghi promitis

s’a-i cust’ala fateres a própiu

e lassa pérdere su fatale iscópiu

ca est mezus s’amore cando ammitis

ca dópiu pecadu si cumitis

tando su dannu diventat a dópiu.

Mentres s’amore si lu realizas

sa cosa manna ti la minimizas.

 

12. Màsala (42”)

S’as otentu s’amore che poeta

tando t’at sa fortuna assistidu

però a mie mi at malaidu

ca m’at dadu su frade ’e sa vendeta.

Però nara a Cristos cando as bidu

passizende cun Sàtana a bratzeta?

Chi si sun odiados de continu

ca unu est malu e s’àteru est divinu.

 

13. Mura (54”)

Chi de bellos cuncetos ses provistu

ischia prima ’e oe, amadu Màriu,

ma devo dimostrare su contràriu

ca de s’amore fatu ap’acuistu.

Osserva finamentas Gesu Cristu

subra sa punta ’e su monte Calvàriu

at tentu amore a chie l’est bochinde

ca no ischiat ite fit faghinde.

 

14. Màsala (42”)

A sigundu sa tua intentzione

Cristos amat s’ispina e-i su jau

e at amore puru a su cannau

e a sa morte e a sa passione.

Ma si si ch’est fuidu a Cafarnau

e s’est cuadu in domo ’e Simone

pro chimbe meses non bessit a lughe

cheret narrer chi ódiat sa rughe.

 

15. Mura (53”)

Deo su tema tou tropu ignoro

e lu so dimostrende in custu istante.

Cristos, universale su zigante,

at de s’amore fatu unu tesoro

ca poit’isse sa rughe pesante

in palas si l’at posta a bonu coro

e dimostradu at su menzus amore

po salvare s’umanu pecadore.

 

16. Màsala (41”)

Ma deo non so Cristos Redentore,

in cosas gai non chilches aficu

e non m’as a agatare limbi-sicu

ja chi so deo su pius minore.

Leamos unu póberu, unu ricu,

nàrami si tra issos b’at amore:

unu est ispiantadu, unu at dinari

e si ódian sempre pari-pari.

17. Mura (53”)

As unu bellu esémpiu mustradu

e non mi lu repitas dae nou

però finas igue bi at regnadu,

o Màsala, s’amore a totu prou.

Est mezus cando ch’est allontanadu

totu custu birbante ódiu tou:

s’amore est mezus cando si avvicinat,

s’ódiu tou su mundu arruinat.

 

18. Màsala (41”)

Cun cust’amore bene ti la passas

ma deo mancu contu non nde fato.

E si mi pones in mente mi lassas

solu ca a odiare pius mi addato:

custu est su guvernu de sas tassas

totu sa zente est frastimende a Amato.

E cando ti cundennat a pagare

comente faghes a ti l’abbratzare?

 

19. Mura (1’06”)

Marieddu, in su tema chi as in manu

ja lu difendes e ses colossale.

Ma dae una mirada in generale

a su guvernu e no est nudda invanu:

si comente s’istadu italianu

as bidu fit andende mesu male

e non bi cheret ódiu infundàbbile

si si podet salvare su salvàbbile.

 

20. Màsala (40”)

Ja chi a tie tocadu t’est s’amore

e a mie m’est s’ódiu tocadu

no so sensìbbile e ne delicadu,

no poto ’ider su malifatore.

E a da chi t’atopat s’esatore

ti paret ch’epas bidu su pecadu

ca ti che leat una parte ’e sos benes:

comente mai amore li tenes?

 

21. Mura (52”)

Faghedinde s’idea persuasa

chi non la chelzo fagher noiosa.

Tzertu s’esatoria est onerosa,

lu siat oe comente lu est crasa

ma però candu ódiu li asa,

o Marieddu, est sa matessi cosa.

Tue as a ponner dispretzos in motu

e tocat de pagare gai etotu.

 

22. Màsala (40”)

Ma s’ódiu nd’est rutu in manu mia

e dae manu mia non si fuit.

Si devet odiare s’eresia

e faghet bene chie la distruit

proite cussa s’èssere conduit,

amméntati ’e su male a una via.

E s’eresia cheret odiada:

peste peus de cussa non bi nd’ada.

 

23. Mura (53”)

Ma sa tua matéria odiosa

menzus chi no esistat oe in die.

Góditì su profumu de una rosa

a da chi t’avicinas a inie:

deves tènnere amore a un’isposa

comente issa amore at tentu a tie

chi passat in su bucu de una tudda

ca si non b’at amore non b’at nudda.

 

24. Màsala (40”)

Deu a un’isposa l’ap’afetu

e so sempre distintu po l’amare

poite cando semus facia a pare

istringhimos su petu cun su petu

però che l’apo pigada a s’altare

e poi mi che fuet dae su letu:

chi sia criminale non ti naro,

si l’agato ti juro chi l’isparo.

 

25. Mura (54”)

A l’isparare, Màriu, est errore

ca est suggeta a nde perder sa vida.

Ténela cara s’isposa dechida,

góditi su profumu ’e su fiore

e si si ch’est cun àtere fuida

s’’idet ch’at agatadu àteru amore

ca est gai in sa vida chie campat:

dae s’amore meu non s’iscampat.

 

26. Màsala (39”)

Non nelzas cosas gai in Siniscola

e no mi cunsideres incivile

ca sa cumpagna ’e su sessu gentile

si ch’est andada e so a sa sola:

b’ando e la chirco cun-d-unu fusile

e mi nde leo puru sa pistola

e una patadesa e un’ispada:

cussa che cheret sa conca segada.

 

27. Mura (59”)

Lassa chi ti nde feta un’ateruna:

a-b-ite neu a sos neos aggianghes?

E-d-est pecadu mannu chi pianghes

si t’iscumparit sa càndida luna

m’an aprovadu sa legge Fortuna

chi da s’ódiu mannu ti che franghes:

s’amore si lu sighis e lu tratas

nde chilcas aterunu, ja lu agatas.

 

28. Màsala (40’)

Ma incue est s’ódiu chi cumandat

e-i s’amore tou si trascurat.

Cando a bidea sua s’aventurat

e su permissu non mi lu domandat

ódio a issa a da chi si ch’andat

ódio a unu si mi che la furat.

E s’amore iscumparit dae sa terra:

cue bi devet nàschere una gherra.

 

29. Mura (51”)

Lassa puite s’ódiu est dolore,

non ti ponzas cun issu in-d-un’isfida.

Si sa cumpagna tua si est unida

da cando fit in su mezus fiore

si veramente ti tenet amore

restat cun tegus po tota sa vida

ca puite s’amore est chi cumandat

a da chi nd’at bastante non si ch’andat.

 

30. Màsala (43”)

Tue chi de amore ses pienu

cantu est pienu ’e abba s’oceanu

ma no as bidu cun armas in manu

non bi nd’at Deus chi lis ponzat frenu

ca prepotente est un’irachenu,

non s’arrendet a un’americanu.

E si ódian a pare ambos duos,

non sun in chilca ’e sos amores tuos.

 

31. Mura (49”)

Màriu, ja chi as lìmpida una vena

a ti risponder non mi das matana.

Deo sono ’e s’amore sa campana

po cantu campo in sa vida terrena:

unu amat sa terra americana,

s’àteru amat sa terra irachena

e non sun cosas de narrer a cua,

dognunu l’amat sa pàtria sua.

 

32. Màsala (39”)

A lu ’ides ch’aplaudidu t’ana,

signu evidente chi tenes rejone.

Cun su sonare faghe atentzione

dadu chi de sonare tenes gana:

tue faghes sonare sa campana,

deo fato sonare su cannone.

Est pro chie lu impitat un’afare

ca cussu puru est fatu pro sonare.

 

33. Mura (58”)

Non poto chi sa limba mia frene

cun totu chi as fatu contu mannu

e si ses pensadore chena ingannu

totu sas diferéntzias ritene:

su sonu ’e sa campana faghet bene

invece su cannone faghet dannu.

Custos cannones bogamiche fora

ca ti poden bochire prima ’e s’ora.

 

34. Màsala (41”)

Tando s’amore tou non lu frenas

puite in evidéntzia lu pones.

Ma da sas deghe persecutziones

vìtimas de ispadas e arenas,

de tigres, de leones e ienas

nd’at mortu degheoto miliones

e sos paganos los an odiados

ca si no mancu santos fin bistados.

 

35. Mura (57”)

Ch’apas in cussu puntu una rejone

non creo e cumbinchire ti nde dias.

An afrontadu tantas tribbulias

finas suta sa’uca ‘e su leone:

custos sun mortos in pregadorias

ca tenian a Cristos passione.

Cunfròntalas che bonu pensadore:

sa passione est totucantu amore.

 

36. Màsala (41”)

Gai, collega meu de Silanos,

sos paragones tuos sun ammissos:

sos credentes a Deu pensan fissos,

puntan a issu sos ojos e manos

però ódian sos paganos a issos,

issos sun odiende sos paganos

e bi sun sos paganos e sos santos

ma s’ódiu est regnende in totucantos.

 

37. Mura (57”)

Non penses chi mi epas iscunfitu

cun custos versos chi nd’’ogas a fora.

De Palestina in s’ùmile dimora

unu bandidu aiat un’editu:

Santu Zuseppe cun Nostra Signora

ch’an su Messia leadu in Egitu

e su chi fit de ódios invasu

nd’est restadu cun-d-unu pramu ’e nasu.

 

38. Màsala (40”)

Non t’est andadu bene su cumbinu,

non podes meritare deghe e lode.

S’a Terra Santa ti pones in caminu

ca a Cristos non li ses mancu nebode

e deo mi nde leo a Cainu

mi nde leo a Adamu cun Erode

cun totucantos sos persecutores

chi nd’ana moltu mannos e minores.

 

39. Mura (58”)

S’ódiu insoro cant’istadu est feu

chi an de samben bagnadu sos velos.

Invece cun su mannu amore meu

ana créschidu in sos coros sos zelos.

Marcu, Juanne cun Luca e Matteu

preighende sos bator evangelos

ódiu non si notat né rancore

ca fit tota passéntzia e amore.

 

40. Màsala (40”)

Però cheria ch’iscultare a Màriu

potas, Frantziscu, a su nessi un’azigu.

Mi’ chi s’ódiu est sempre necessàriu,

non lu dipingas che unu castigu

ca si a Deus ti faghes amigu

deves esser a Sàtana contràriu.

Ca non sun unu a s’àteru uguale

a los amare ambos ti ’enit male.

 

41. Mura (55”)

Ma sas bessidas, Màriu, si agàtana:

inùtile ch’insistas frecuente

ca sos amores e sos chi los contàtana

an fatu sempre felice sa zente.

No b’at bisonzu ’e odiare a Satana

ca bastat solu a non li ponner mente.

E-d-eco chi est curréggidu s’errore:

bastat de tenner a Deus amore.

 

42. Màsala (41”)

A tie t’est parinde totu bellu

però cussa no est sa veridade

ca mai est mancadu su buldellu

de custu mundu in s’umanidade.

No as bidu pro sa propiedade

chi su gemellu brigat su gemellu

e tando aprodan a su tema meu,

non sun in chilca ’e santos ne de Deu.

 

 

 

 

 

43. Mura (

Cun s’ódiu ……………. iscunfitu

antzis as causadu calchi dannu

ca est su chi ti ponet in afannu

in pràtica si est postu in dogni situ.

De mama tua s’amore infinitu

ti at a bellu a bellu fatu mannu

chi finamentas oe ti nde sàtzias

ne t’as a agguantare a narrer gràtzias.

 

44. Màsala (40”)

Ma non mi deves ponner in afannu

e faghe unu pagu su prudente

deo no apo causadu dannu

ca su dannu l’at fatu su serpente:

no ubbidit su Deu onnipotente

mancari esserat unu mastru mannu

e dae s’ódiu in cussu gialdinu

ómine e fémina s’istringhen a sinu.

 

45. Mura (53”)

S’est a sighire in cussu caminu

calchi cosa ’e siguru realizat

e totu chie ascultat si nde abbizat

de custu bellu pùbblicu vicinu.

Su serpente in s’edénnicu giardinu

a si tènnere amore los cunsizat

e non nelzas chi ódiu bi at cue,

da cust’amore ses nàschidu tue.

 

46. Màsala (39”)

De Siniscola in sa festa mazore

istanote faghimos s’iscandagliu.

Però t’at operadu unu dutore

e seghende a tie at fatu isbagliu:

da chi no at azecadu su tagliu

ja t’at aumentadu su dolore.

Su dutore che su dolore forte

lu deves odiare fina a morte.