S’intzérriant Tenores de Aterue, funt americanus ma cantant in sardu, nc’iat a mancai. A oi tenint luegu dexi annus de esperiéntzia, bistu chi ant cumentzau in su2004 aistudiai su cantu sardu e, a màiu de cust’annu po sa primu borta funt benius in Sardìnia, cudd’ìsula stravanada chi, cunfromas a s’America, est a s’atra parti de su mundu. Funt passaus a Vitzi e a Casteddu, a Tadasuni e a Cabras, ant cantau e iscurtau is maistus. Douglas Paisley est sa ’oche, mesu ’oche est Gideon Crevoshay, su bassu est Avery Book e sa mesu ’oche est Carl Linich. Cuatru istudiosus de musica traditzionali chi ant atobiau su cantu a tenore po cumbinatzioni e si ndi funt innamoraus inderetura. Cuatru piciocus chi ant póssiu imparai a cantai iscurtendu is vìdeus carrigaus in Youtube de su Tenore Mialinu Pira de Vitzi. “A sa campagna” est istétiu su primu cantu chi ant provau a interpretai, e de igui funt partius, amanniendu sempri su repertóriu insoru.

 

Teniant unu disillu macu de benni in Sardìnia e difatis ant apariciau una cica in sa retza (gràtzias a unu progetu de crowdfounding), po ndi buscai su dinai po su viagiu e, in prus, ant otentu s’agiudu de su cumunu de Vitzi e de su cumitau de S’Annossata. Duncas funt partius. Dîs de ispàssiu, dîs de iscola. “Eus cumpréndiu prus cosas meda in-d-una dî in Vitzi chi in cincu annus passaus a iscurtai registratzionis” narat Douglas Paisley, sa ’oche de is Tenores de Aterue. “Po imparai non fait feti a ponni origa a su chi ddu est in-d-unu cd. Su cantu sardu est fatu de vibratzionis de su corpus, de móvidas, cinnus e castiadas chi feti bosatrus teneis e arrennesceis a fai.

 

Est unu cantu chi non tenit feti una fortza sonora manna, ma finas sa capacidadi de movi is emotzionis, est una cosa ispantosa chi non fait a contai cun is fueddus”. Is Tenores de Aterue funt s’esémpiu de cumenti su cantu sardu est biu e podit giumpai làcanas chi finas a eriseru creiaus fissas. Su canu a tenore, difatis est “una forma espressiva sempri in movimentu, filla de unu processu de séculus e séculus, euba si podint aciungi a pari contributus de atras culturas puru, allenas a cussa sarda” narat Omar Bandinu, bassu de is tenores Mialinu Pira de Vitzi, su grupu chi at permìtiu sa nascioni de is tenores americanus. “Su cantu a tenore – sighit Omar – est ùnicu, spainau feti in Sardìnia. Barbagia, Baronia, Logudoro e Ogliastra funt is pàtrias suas. Nòmini, timbru, imperu de is boxis e ritmu caraterizant s’istili de dónnia bidda. Is boxis de su bassu e de sa contra s’agatant finas in atras traditzionis musicalis de su mundu, is formas prus famadas funt is cantus armónicus de Mongolia e de Tuva”. Is Tenores de Aterue ant ispantau is sardus, chi ddus ant acóllius cun crosidadi e cun s’ospitalidadi digna de sa nomea chi sa terra sarda tenit. “Sa nascioni de custa formatzioni est s’ùrtimu contributu mannu a su cantu a tenore – narat Omar Bandinu – una cosa chi si fait cumprendi cant’est de importu su de avalorai is traditzionis musicalis nostas”.