Un’omini est stetiu acapiau po sa curpa de airi secuestrau e tentu comenti de presoneri, po prus o mancu trint’annus, unu biginu de domu, sparessiu in su 1996 candu si fut incrarendu a sa vida e torrau a agatai s’atra dì, aintru de unu cofu, imboddiau de paglia, a intru de unu coili de erbeis.

Est sussediu in Algeria, in Djelfa, una citadi a trexentus chilometrus in basciu de sa capitali Algeri.

A fairi bessiri totu a campu e agiudai s’indagu de sa gendarmeria natzionali algerina est steti sa denuncia de su fradi de su sparessiu, chi at inditau a is autoridadis de El Guedid su suspetu de su biginu de domu. Po issu atacaiat calencuna cosa .

“Donendu atentzioni manna a sa denuncia amostada a is autoridadis – ant scritu in dd’unu paperi cussus de sa gendarmeria – su publicu ministeru nos at cumandau de oberri un’indagu fundudu e is uficialis de giustissia funt andaus in sa domu pigada in chistioni. S’omini sparessiu in su 1996 est stetiu agatau, in su mentris chi s’atru, un’omini de sessantun’annus, est stetiu acapiau”.

Su tribunali at in segus aciuntu: “Sa Procura at cumandau is curas po cropus e po conca po s’omini impresonau e invecias chini at impresonau, una borta acabbau s’indagu, s’at a presentai indenanti de sa Corti”.

Su paperi acabbat cun dd’una seguresa: “Chini at fatu totu custu ddu at a pagai cun totu sa severidadi de is lei de sa Republica”.

In su fratempus in is “social” algerinus is imaginis de s’agatamentu de s’omini funt girendu in dogna manera. Est a nai ca fut in cunditzionis legias meda, cun bestiris a cussa manera e sa braba longa. Po cussu chi narant is giornalis e is televisionis de s’Algeria, sa familia de su presoneri pensaiat, a innantis, chi su piciocu fut stetiu secuestaau e bociu de trumas de terrosristas islamicus, chi s’agataiant in sa Natzioni in is annus noranta, candu teniat feti seixi annus.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Mercuris, su cuindigi de maju de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.prealpina.it/pages/algeria-uomo-rapito-da-un-vicino-di-casa-ritrovato-dopo-30-anni-340166.html